(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

ประกวดราคาเดือนเมษายน63 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๔,๒๙๒.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๒,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...