(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญของนักศึกษาครู ฯ


(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดสี (Color meter) จำนวน ๒ เครื่อง
๒. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) จำนวน ๒ เครื่อง
๓. ตู้อบถ่ายเชื้อแบบ Larminar Flow จำนวน ๒ เครื่อง
๔. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) จำนวน ๒ เครื่อง
๕. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง


ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คุณลักษณะครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ