สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  การจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๙๕ อัตรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

…………………………………………………………………………

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๙๕ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   การจ้างมีสาระสำคัญ ดังนี้

                   ๑. การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง และไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน แต่เป็นเพียงการจ้างเอกชนทำงานของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

             ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ทำงานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะ “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗

                   ๓. การจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศผลวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒


รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกเพื่อนอ่านรายละเอียด 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...