ประกวดราคามิถุนายน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน 13 เครื่อง ฯ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑๓ เครื่อง
และจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคาร ๔๕ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑๓ เครื่อง และจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคาร ๔๕ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๖,๓๕๒.๐๐ บาท (หกแสนหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๖,๓๕๒.๐๐ บาท (หกแสนหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑๓ เครื่อง และครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์
ประจำห้องเรียน อาคาร ๔๕ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการแสดงงบประมาณ
 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...