สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
……………………………………………

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating