กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประชุมหัวหน้าห้องทุกคน ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประชุมหัวหน้าห้องทุกคน ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

Continue Reading

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการสอนภาษาไทยสำหรับชาวตปท.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการสอนภาษาไทยสำหรับชาวตปท.

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดประชุมคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดประชุมคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2557

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป. ขอเชิญอาจารย์ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลสำหรับสอบ TOEIC (สอบจริง)

สถาบันภาษา มร.ลป ขอเชิญอาจารย์ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลสำหรับสอบ TOEIC (สอบจริง)

Continue Reading

กองบริการการศึกษา แจ้งประกาศให้นักศึกษา รหัส 56 ให้ส่งสำเนาคุณวุฒิการศึกษา (สถาบันเดิม)

กองบริการการศึกษา แจ้งประกาศให้นักศึกษา รหัส 56 ให้ส่งสำเนาคุณวุฒิการศึกษา (สถาบันเดิม)

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งกิจกรรมแสดงรถยนต์ Suzuki และส่งเสริมทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยทางถนน

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งกิจกรรมแสดงรถยนต์ Suzuki และส่งเสริมทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยทางถนน

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งรายชื่อผู้ขอย้ายสิทธิประกันถ้วนหน้า (บัตรทอง)และให้ตรวจสอบรายชื่อตนเอง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งรายชื่อผู้ขอย้ายสิทธิประกันถ้วนหน้า (บัตรทอง)และให้ตรวจสอบรายชื่อตนเอง

Continue Reading

กองบริการการศึกษาแจ้งนักศึกษา เรื่องการถ่ายรูปและการเปิดบัญชีธนาคาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กองบริการการศึกษามร.ลป.แจ้งนักศึกษา เรื่องการถ่ายรูปและการเปิดบัญชีธนาคาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Continue Reading

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ” ประจำปี 2557

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ” ประจำปี 2557

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป.จัดสอบ TOEIC และการจัดอบรมหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น

สถาบันภาษา มร.ลป.จัดสอบ TOEIC และการจัดอบรมหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น วันที่ 26 ก.ย.57

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่ มร.ลป.ทุกคนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่ มร.ลป.ทุกคนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

Continue Reading