ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุนศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๖

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุนศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๖

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนเรียนรัฐบาลจีนศึกษาต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี ๒๕๕๖

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนเรียนรัฐบาลจีนศึกษาต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี ๒๕๕๖

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความนานาชาติ ๒๕๕๖

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความนานาชาติ ๒๕๕๖

Continue Reading

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แจ้งทุกสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา ในสังกัด ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แจ้งทุกสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา ในสังกัด ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ และร่วมตักบาตรพระบรรพชาใหม่

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ และร่วมตักบาตรพระบรรพชาใหม่

Continue Reading

มร.ลป ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มร.ลป ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระบรรพชาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโครงการบรรพชาอุปสมบทฯภาคฤดูร้อน

มร.ลป ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระบรรพชาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโครงการบรรพชาอุปสมบทฯภาคฤดูร้อน

Continue Reading

สำนักวิทยบริการฯ (หอสมุดกลาง) จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบ Real Time

สำนักวิทยบริการฯ (หอสมุดกลาง) จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบ Real Time

Continue Reading

น.ศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สร้างชื่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ในการประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

น.ศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สร้างชื่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกระทรวงไอซีที ในการประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

Continue Reading

กพน.แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ ประจำปี 2556

กพน.แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ ประจำปี 2556

Continue Reading

กพน.ขอเชิญกรรมการบรรพชาอุปสมทบ และผู้อุปสมบท ทุกท่านประชุมบ่ายวันจันทร์ที่ ๑๘ มี.ค.นี้

กพน.ขอเชิญกรรมการบรรพชาอุปสมทบ และผู้อุปสมบท ทุกท่านประชุมบ่ายวันจันทร์ที่ ๑๘ มี.ค.นี้

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุนศึกษาต่อปริญญาโทและเอกก้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องที่ประเทศฟิลิปปินส์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุนศึกษาต่อปริญญาโทและเอกก้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องที่ประเทศฟิลิปปินส์

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทย

Continue Reading