งานประกันคุณภาพการศึกษา มร.ลป.แจ้งเผยแพร่คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

งานประกันคุณภาพการศึกษา มร.ลป.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนและตัวแทนนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนและตัวแทนนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม พิธีถวายตัวเป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม พิธีถวายตัวเป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “วันวัฒนธรรมนานาชาติ Halloween Day 2016”

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “วันวัฒนธรรมนานาชาติ Halloween Day 2016”

Continue Reading

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จองและซื้อเสื้อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ขอให้ไปติดต่อการจองและชำระเงิน

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จองและซื้อเสื้อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ขอให้ไปติดต่อการจองและชำระเงิน

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว(มวยเมือง)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว(มวยเมือง)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมประชุม (14 ก.ย.59)

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดประชุมคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 14 กันนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์(ห้องประชุม 500 ที่นั่ง) ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย Share

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติและตารางนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติและตารางนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังได้ดำเนินงานโครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังได้ดำเนินงานโครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Continue Reading

คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มร.ลป.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มร.ลป.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการสายสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขงจื้อ (เปิดบ้านครูจีน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการสายสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขงจื้อ (เปิดบ้านครูจีน)

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา โครงการ “บ้านสล่า”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา โครงการ “บ้านสล่า”

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ให้มารับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ให้มารับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

Continue Reading