มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

บัณฑิตศึกษา มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

บัณฑิตศึกษา มร.ลป.การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันก้าวสู่วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 1

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันก้าวสู่วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 1

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5 (15-16 ส.ค.59)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5 (15-16 ส.ค.59)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Continue Reading

ศูนย์บริการสนันสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปีที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา1/2559 รับเอกสารและกรอกเอกสารแสดงความจำนง

ศูนย์บริการสนันสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปีที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา1/2559 รับเอกสารและกรอกเอกสารแสดงความจำนง

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน “ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ่ ขับขี่ปลอดภยั สร้างวินัยจราจร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน “ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ่ ขับขี่ปลอดภยั สร้างวินัยจราจร”

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Continue Reading

งานการเจ้าหน้าที่ ฯ มร.ลป. แจ้งรายชื่อพนักงาน-คณาจารย์ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

กิจการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อพนักงาน-คณาจารย์ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง แจ้งการรับชุดเครื่องแบบนักศึกษาและรับเครื่องหมาย

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจกาสะลอง แจ้งการรับชุดเครื่องแบบนักศึกษาและรับเครื่องหมาย

Continue Reading