สาขาวิชาการบัญชี มร.ลป.จัดอบรมหลักสูตร “2560 TFRS for SMEs ที่ใช้แทน TFRS for NPAEs “

สาขาวิชาการบัญชี มร.ลป.จัดอบรมหลักสูตร “2560 TFRS for SMEs ที่ใช้แทน TFRS for NPAEs “

Continue Reading

ศูนย์จีนศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มร.ลป.จัดการประกวดแขงขันรองเพลงจีนประกอบจินตลีลา ระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2559

ศูนย์จีนศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มร.ลป.จัดการประกวดแขงขันรองเพลงจีนประกอบจินตลีลา ระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2559

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสถาบันติวท็อปไปรท์ จัดโครงการ“เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” (ติวสอบภาค ก. ก.พ.)

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสถาบันติวท็อปไปรท์ จัดโครงการ“เส้นทางสู่ชีวิตราชการ” (ติวสอบภาค ก. ก.พ.)

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชภัฏสมบัติครบ ๗๐ ปี

มร.ลป.แจ้งกำหนดการกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชภัฏสมบัติครบ ๗๐ ปี

Continue Reading