ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน มหาสังฆทานปี๋ใหม่ประจำปี 2559 (6 เม.ย 59)

ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน มหาสังฆทานปี๋ใหม่ประจำปี 2559 (6 เม.ย 59)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือ ระหว่าง กองรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สรา้งวินัยจราจร”

ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือ ระหว่าง กองรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สรา้งวินัยจราจร” วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ Share

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

Continue Reading