ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดการเรียนการสอนและการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดการเรียนการสอนและการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติแอสฟัลท์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติแอสฟัลท์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการพัฒนาและทดสอบระบบในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการแข่งขันใน AEC

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการพัฒนาและทดสอบระบบในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการแข่งขันใน AEC

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเตรียมตัวอย่างวัสดุสำหรับการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีโยธา ภาคปฏิบัติ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเตรียมตัวอย่างวัสดุสำหรับการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีโยธา ภาคปฏิบัติ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดการเรียนรู้ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดการเรียนรู้ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

สอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในมหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดกรองดินด้วยกระบอกไฮดรอลิค

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดกรองดินด้วยกระบอกไฮดรอลิค

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมไฮดรอลิกส์อัตโนมัติ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมไฮดรอลิกส์อัตโนมัติ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis จำนวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุด       กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ […]

Continue Reading