ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖

Post-lpru-56-311056

      ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์สำหรับการเพยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตราฐานเดียวกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนนี้ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ให้พิจารณา ณวันที่ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมมูล

๓.กำหนดการระยะเวลาสำหรับการบังคับใช้เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ คือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทัั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้วารสารทางวิชาการได้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
คลิกที่นี่

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.mua.go.th/
https://www.facebook.com/ohecthailand

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin