ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ร่วมกับศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 (ศปป.1) กอ.รมน. ได้จัดทำโปรแกรมระบบทะเบียนกำลังพลศปป.1 ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ 3 ช่องทาง
         http://hr.nccd.go.th
         http://www.nccd.go.th
         http://NISPA.nccd.go.th

 เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูลกำลังพล โดยในการเข้าสู่ระบบของกระทรวงศึกษาธิการ
 กำหนด Username คือ moe
             Password คือ antidrug
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม

   จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน ได้กำเนินการบันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2553 ลงโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
หากมีปัญหาการใช้โปแกรม กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานป.ป.ส โทร 022-470080หรือ  022-470901 ต่อ 1506-7

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

By admin