Month: กรกฎาคม 2020

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสนับสนุนนิสิต นักศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสนับสนุนนิสิต นักศึกษา

สำนักงานปลัด อว. ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

สำนักงานปลัด อว. ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"