มร.ลป.ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.แจ้งปชส.รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)และรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.แจ้งปชส.รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)และรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2558

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ อาศมวิทยา : การพัฒนาความรู้แก่บุคล่กรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ อาศมวิทยา : การพัฒนาความรู้แก่บุคล่กรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1

Continue Reading

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.กาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานบริหารด้านประกันคุณภาพ

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.กาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานบริหารด้านประกันคุณภาพ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 ขอรับเอกสารการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 ขอรับเอกสารการศึกษา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนEnglish Summer Camp 2015

สถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2015

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน”คาวบอย กาสะลอง ฉลองปีใหม่” 24 ธ.ค.57

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน”คาวบอย กาสะลอง ฉลองปีใหม่” 24 ธ.ค.57

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Continue Reading

สถาบันภาษามร.ลป.เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศต้อนรับ ASEAN

สถาบันภาษามร.ลป.เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศต้อนรับ ASEAN

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 16-19 ธันวาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 16-19 ธันวาคม 2557

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการเวทีเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยฯสู่ประชาคมจังหวัดลำปาง 11 ธ.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการเวทีเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยฯสู่ประชาคมจังหวัดลำปาง 11 ธ.ค.57

Continue Reading