มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปี 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ 2 ปี ต่อเนื่อง ประเภทรับตรง ประจำปี 2553   ผลการคัดเลือกนักศึกษา คลิกที่นี่ **หมายเหตุ ไฟล์ที่เปิดเป็นไฟล์.PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้  คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป พร้อมทีมงานเข้าร่วมงามสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

                               รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้   อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมงานเข้าร่วมงามสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Sixth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society” ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตามคำเชิญของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน ประธานจัดการสัมมนาeLearning  ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งอีเลิร์นนิ่งไทย                การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ eLearning และสร้างเครือข่ายของนักวิจัย นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าวจากทั่วโลก กว่า 18 ประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ เยอรมนี แคนนาดา […]

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา(ศูนย์ภาษา) จัดอบรมภาษาอังกฤษพร้อมกับจัดกิจกรรมวันศูนย์ภาษา (Christmas Day)

 1.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา(ศูนย์ภาษา)  จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น            ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จะจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นของท้องถิ่น    จำนวน 6 หลักสูตร อบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้กับเยาวชน  บุคลากรภาครัฐและเอกชนบริษัทหรือผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจในจังหวัดลำปางดำเนินการอบรมทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเลิกงานและภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจังหวัดลำปางทุกระดับ 2. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร                1.หลักสูตร ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์                  2.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานและการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ               3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบโทเฟล (Preparation for Toefl   IBT ) 3.วันศูนย์ภาษา (Christmas Day)                           โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จะจัดงานวันคริสต์มาสในวันที่ 23 ธันวาคม 52 เวลา 8.30-15.30 น. ณ. ห้องประชุมบัวตอง ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส การออกร้านอาหารนาๆชาติของนักศึกษา ร้านหนังสือจากศูนย์จุฬามหาวิทยาลัยนเรศวร และ TOEIC Road Show จากศูนย์โทอิกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างเทศ    1.คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการที่ […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “กีฬาบุลากรเกมส์ครั้งที่ 6” ประจำปี 2552

               ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง   นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรเกมส์   ประจำปี 2552  ครั้งที่ 6  ในวันศุกร์ที่   25  ธันวาคม  2552  ระหว่างทีมสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ และทีมสโมสรเจ้าหน้าที่    ม.ราชภัฏลำปาง  ณ  โรงยิมพลศึกษา  / สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 โดยจะมีพิธีเปิดในบ่ายโมงวันที่  25 ธันวาคม  2552    เวลา 13.00 น.    ณ  โรงยิมพลศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวนกว่า 500  คน  โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์     อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  โดยตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลัง การแข่งขันกีฬา เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น.   หลังจากพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน […]

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปี 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา คลิกที่นี่ **หมายเหตุ ไฟล์ที่เปิดเป็นไฟล์.PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้  คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของน.ศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552              ด้วยนักศึกษาภาคปกติ รหัส 48..(หลักสูตร 5 ปี)รหัส 49..(หลักสูตร 4 ปี)รหัส 51..(หลักสูตร 2 ปี)ระดับปริญญาตรีและนักศึกาาตกค้างจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และนักศึกษาภาคกศ.บป ศูนย์ลำปาง (รุ่น 22)และนักศึกษาภาคกศ.บป ศูนย์ลำพูน (รุ่นที่8) ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาที่ตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ แนวปฏิบัตินักศึกษา ภาคปกติ คลิกที่นี่ แนวปฏิบัตินักศึกษา ภาค กศ.บป ลำปาง(รุ่นที่ 22) และนักศึกษากศ.บป ศูนย์ลำพูน (รุ่นที่8) คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒ ประกาศผลการคัดเลือก คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์     สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒            ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน   ๑   อัตรา  นั้นบัดนี้  การดำเนินการรับสมัครเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเสร็จสิ้นลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป.ร่วมใจออกกำลังกาย เทิดไท้องค์ราชันย์

         กองพัฒนานักศึกษา (กพน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน         ครั้งที่ ๒   “ ราชภัฏลำปางร่วมใจออกกำลังกายเทิดไท้  องค์ราชันย์ ๕  ธันวามหาราช ”  นัดรวมพลคนรักสุขภาพร่วมออกกำลังกายแสดงพลังรัก สามัคคีเพื่อในหลวงวันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น.          ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๒ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งพิธีถวายราชกุศลมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๓ รูป และพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดีของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก         ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษา และเชิญชวนผู้ที่สนใจและรักการออกกำลังกายร่วมกันเต้นแอโรบิทมาราธอน ในวันนี้(๔ ธันวาคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ […]

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการพิธีสโมสรสันนิบาตจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

พิธีสโมสรสันนิบาต     จังหวัดลำปาง   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางวันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๒  ณ  ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดการพิธีสโมสรสันนิบาต คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

สำนักวิจัยฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

             ด้วยด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.lpru.ac.th หรือ  http://www.rsc.lpru.ac.th/  หัวข้อคู่มือขอทุนวิจัยงบแผ่นดินและสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา                 เพื่อให้โอกาสผู้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนได้มีเวลาตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา จึงได้เลื่อนระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการออกไป เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2552 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบและดำเนินการในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา) คลิกที่นี่ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง (งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม) คลิกที่นี่ คู่มือขอทุนวิจัยงบแผ่นดิน คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง            ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒ ————————————                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง   จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ ใบสมัครการรับโอน คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรงและนักศึกษาทุนวิทย์ ประจำปี 2553

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คลิกที่นี่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี คลิกที่นี่ ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ หมายเหตุ ไฟล์ที่เปิดนั้นเป็นไฟล์ PDF  ท่านสามารถดาวน์โหลดโปแกรมได้  คลิกที่นี่ […]

Continue Reading

กิจการเจ้าหน้าที่ฯมร.ลป แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย

    ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ออกประกาศ เรื่อง สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๓๘๒๓  ติดต่อคุณลัดดา  กาจารี  มือถือ ๐๘๑๔๙๖๘๒๙๖       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดของท่านทราบต่อไป รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ ใบสมัครสมาชิก คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาศิรวาท 5 ธันวามหาราช ณ NBT เชียงใหม่

ผู้แทนผู้บริหาร นักศึกษา  จาก ม.ราชภัฏลำปาง ไปร่วมบันทึกภาพถวายอาศิรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  5 ธันวามหาราช ปี 52  ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 เชียงใหม่  โดยการนำของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร  –  ตัวแทนจากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ด้วยในวันที่ 18 พ.ย. และวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งชุดการแสดงรำถวายพระพร ชุดเทพบันเทิง  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในครั้งนี้ด้วย นำแสดงโดย น.ส.ศศธร  เครือนันตา  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ และ น.ส.เหนือขวัญ   บัวเผื่อน  นักวิชาการ (เลขานุการอธิการบดี) ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อ.สามปอยดง  เครือนันตา   ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยจะเผยแพร่ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2552 Share

Continue Reading