สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการ สสอค.และ สส.ชสอ.(ตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 พ.ย.54)

        
       อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา   ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง มีประกาศขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) และ สมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  โดยเปิดรับสมัครสมาชิกฯ  อายุไม่เกิน  55 ปี  (ผู้ที่เกิดก่อน  1 เมษายน 2505 – 2500 ) สมัครระหว่างวันที่  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555   มีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  – 31 ธันวาคม 2555 กรณีถึงแก่กรรมทุกกรณี  รับเงินสงเคราะห์ 600,000.-บาท( หักค่าดำเนินการ ร้อยละ 3 )   กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2 สมาคม พร้อมกัน  ขอให้ขอรับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐฯ เพียงฉบับเดียว  นกไปถ่ายเอกสารรับรองสำเนาให้ถูกต้อง แนบใบสมัครได้)   สำหรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ของแต่ละแห่ง มีดังนี้

            ครูไทย (สสอค.)                  ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด

เอกสารการสมัคร/ค่าสมัคร

1.ใบสมัคร สสอค.  1   ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

5.ใบรับรองแพทย์ รพ.ของรัฐ  1 ฉบับ

6.เอกสารผู้รับผลประโยชน์ (สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ) 1  ฉบับ –สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

7.ค่าสมัคร 4,040.-บาท(สามารถหักจากปันผลหรือชำระเงินสด) 

(สามารถหักจากปันผลหรือชำระเงินสด)

 ต้องเป็นสมาชิก สสอค.

เอกสารในการสมัคร / ค่าสมัคร 

1.ใบสมัคร สส.ชสอ.  1   ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน/ ข้าราชการ   1  ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนสมรส   1  ฉบับ

5.ใบรับรองแพทย์ รพ.ของรัฐ    1   ฉบับ

6.เอกสารผู้รับผลประโยชน์  -สำเนาบัตรประชาชน/ ข้าราชการ   1 ฉบับ  -สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ  

(สามารถหักจากปันผล หรือชำระเงินสด)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการ สสอค.และ สส.ชสอ.(ตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 พ.ย.54), 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin