background image
 
มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรสายสนับ 3 หลักสูตร
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ มร.ลป 1 หลักสูตร
 
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/57
 
แจ้งรายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 2558
 
มร.ลป.แจ้งบุคลากรมร.ลป.ตรวจสอบรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 58
 
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วม "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ
 
สนง.มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชิญผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการเช่าพระเครื่อง
 
สนง.ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มช.ขอเชิญร่วมอบรมความรู้ประวัติศาสตร์
 
จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวชมงาน “ทุ่งดอกกระเจียว สื่อรักวันแม่”
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒ
องค์กร EIEL-Thailand แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ปี 57
สกอ.ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
 
 
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน หอสมุดกลาง
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
   
   
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
8