มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560new

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ตุลาคม 19, 2016

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาการจุดและปล่อยบั้งไฟ พุล ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงnew

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ตุลาคม 17, 2016

แจ้งมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาการจุดและปล่อยบั้งไฟ พุล ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ๒ อัตราnew

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • ตุลาคม 17, 2016

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องสายตะวันตกควอเตท (String Quartet) 1ชุดnew

  • พัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี
  • ตุลาคม 10, 2016

ตามรายละเอียดดังนี้

บริการมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศวิชาการ

งานระบบวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระบบส่งผลการเรียน การสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบการกรอกข้อมูลของบัณฑิตมหาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบสารสนเทศการอบรมนักศึกษา

ระบบสารสนเทศการอบรมต่างๆของนักศึกษาปกติ คณาจารย์ บุคลากรภายใน บุคคลากรภายนอก

รายงานระบบฐานข้อมูล สกอ.

ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆที่จำแนก รายละเอียดตามความต้องการ เพื่อรายงานต่อสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยสามารถแยกรายละเอียดตามที่ต้องการ

คำสั่งไปราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องคำสังไปราชการของบุคลากร

Moodel

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้บริการอ่านรายวิชาการของผู้สอนโดยสมัครสมาชิก

การเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบวิดีโอที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามรายวิชาที่ต้องการ

E-library

ระบบหนังสือออนไลน์ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าอ่านหนังสือออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์ มร.ลป.

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ลำปาง ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประมวลภาพกิจกรรม

วารสาร LPRU NEWS Online

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

Sitemap