background image
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (ปี 2559) 4 ม.ค - 31 มี.ค 59
 
ขอเชิญร่วมงาน ราชภัฏไอทีแฟร์ (ครั้งที่ 11) 11-13 กุมภาพันธ์ 2559
 
ศูนย์วิทยบริการฯเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด(ครั้งที่ 11)10-12 ก.พ.59
 
ขอเชิญร่วมงาน งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ฯ ประจำปี 2559
 
ขอเชิญร่วมงาน Management Fair ครั้งที่ 9 (18-19 กุมภาพันธ์ 2559)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 4" 19-23 กุมภาพันธ์ 2559
 
ม.เชียงใหม่ เชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดประชุมนานาชาติ (15-17 ธ.ค.59)
 
มร.อุบลราชธานี จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
 
เชิญชวนนศ.ร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016
 
สกอ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้ง
 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมฯ
แจ้งเปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 2 ฐาน 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database) ปี59
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "iGLibrary (iG Publishing)"
สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปแกรมฝึกภาษา Access English 
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน ศูนย์วิทยบริการฯ
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
19
Untitled Document