background image
 
รายงานบัณฑิตและการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เพิ่มเติม)
 
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3/2557 รับหลักฐานการศึกษา
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ จัดอบรมสัมมนาแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน
 
สาขานิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการทางนิติศาสตร์
 
มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา58 3 กันยายน 58
 
ศูนย์วิทยบริการฯ มร.ลป.แจ้งการจำหน่ายวารสารและนิตยสารฉบับล่วงเวลา
 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ปี 2558 
 
สกอ.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ฯ
 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ด้านโกง
 
สกอ.แจ้งกฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากข้าราชการ ฯ
 
กระทรวงต่างประเทศขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้นและวิดีโอ
 
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วม "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3 ฐานข้อมูล
องค์กร EIEL-Thailand แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ปี 57
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน ศูนย์วิทยบริการฯ
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
13
Untitled Document