background image Untitled Document

ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
,มหวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.59 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญร่วมพิธี รดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557เวลา 15.30 น.
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"
 
 
   
มร.ลป.ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ-พิเศษ)
   
ขอแสดงความยินดีม.ราชภัฎลำปาง คว้าที่ ๑ การประกวดขบวนแห่ ประจำปี ๒๕๕๗
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
   
งานทะเบียนฯแจ้งนศ.ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/56 ขอรับหลักฐานการศึกษา
 
 
กองบริการการศึกษา
 
กองพัฒนานักศึกษา
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กศย.)
ปฏิทินการศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
บริการ E-mail บุคลากร
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
ระบบค้นหาบุคลากร
ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร
 
ระบบที่ปรึกษาOnline
ระบบค้นหาตารางสอน
     
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปี 2557
สกอ.ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิด บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 56
งานการเจ้าหน้าที่ ฯ
งานพัฒนาวิชาการ
สโมสรเจ้าหน้าที่
งานคลัง
กองนโยบายและแผน
ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
งานประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์พันธุ์กรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชุมและพิธีการ
กองพัฒนานักศึกษา
หอสมุดกลาง
งานยานพาหนะ
ศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
สภาคณาจารย์ฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
 
ฟอร์มขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
 
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ มร.ลป
 
ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
 
ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
 
ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Wifi
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Internet
 
ฟอร์มขอใช้บริการ E-mail มหาวิทยาลัยฯ
 
ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
แผนที่ภายใน
 
แผนที่ภายนอก
 
ค้นหาหมายเลยภายใน
 
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
 
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
 
ตรวจสอบเวลาการใช้งาน
 
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
 
5 คน