มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 new

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มกราคม 20, 2016

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

สกอ.ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017new

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • มกราคม 04, 2017

>ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๓ อัตราnew

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • มกราคม 19, 2017

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บริการมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศวิชาการ

งานระบบวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระบบส่งผลการเรียน การสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบการกรอกข้อมูลของบัณฑิตมหาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบสารสนเทศการอบรมนักศึกษา

ระบบสารสนเทศการอบรมต่างๆของนักศึกษาปกติ คณาจารย์ บุคลากรภายใน บุคคลากรภายนอก

รายงานระบบฐานข้อมูล สกอ.

ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆที่จำแนก รายละเอียดตามความต้องการ เพื่อรายงานต่อสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยสามารถแยกรายละเอียดตามที่ต้องการ

คำสั่งไปราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องคำสังไปราชการของบุคลากร

Moodle

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้บริการอ่านรายวิชาการของผู้สอนโดยสมัครสมาชิก

การเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบวิดีโอที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามรายวิชาที่ต้องการ

E-library

ระบบหนังสือออนไลน์ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าอ่านหนังสือออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์ มร.ลป.

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ลำปาง ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฐานข้อมูลออนไลน์ มร.ลป.

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพทั้งหมด

วารสาร LPRU NEWS Online

วารสารทั้งหมด

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

Sitemap