background image
 
คณะครุศาสตร์ มร.ลป.เชิญร่วมงาน ครุศาสตร์วิจัย 2559 (29-30 ก.ค.59)
 
สถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา
 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 
ประกาศผลการคัดเลือก(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559
 
แจ้งยกเลิกรหัสการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพ
 
สถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
เชิญร่วมงานนิทรรศการเครื่องปั้นลือนามงานมหกรรมสุดยอดOTOPนครลำปาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้สมัครผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชมชุน
 
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 59
 
เชิญชวนนศ.ร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดประชุมนานาชาติ (15-17 ธ.ค.59)
แจ้งการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access Science
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Food Science Source
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Joumal Online 
แจ้งเปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 2 ฐาน 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database) ปี59
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
ตึกโอฬาร โรจน์หิรัญ
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  สำนักงานสภา มร.ลป สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน ศูนย์วิทยบริการฯ
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
8
 + ระบบสารสนเทศการอบรม
 + สำรอง
Untitled Document