background image
 
ขอเชิญบุคลากรร่วมหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงผู้อำนวยการสำนักฯ ของ มร.ลป.
 
ขั้นตอนการรายงานบัณฑิตและกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสดุดดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ 28 ก.ค.58
 
มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับป.ตรี 4 ป
 
มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 26 กรกฎาคม 2558
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการ มร.ลป 1 หลักสูตร
 
จังหวัดลำปางขอเชิญร่วม "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"
 
แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนศ.ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับอุดมศึกษา
 
ชมรมแผ่นดินสยามน้อมเกล้าฯเชิญร่วมสั่งซื้อสายรัดข้อมือสีม่วงและสีเหลือง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ
 
ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกและรับโอนข้าราชการพลเรือน
 
กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เชิญประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาต
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3 ฐานข้อมูล
องค์กร EIEL-Thailand แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ปี 57
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
 
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน หอสมุดกลาง
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
   
   
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
13