background image Untitled Document

ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเปิดรับสมัครและวันสอบ “การสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์” ประจำปี 2558 รอบที่ 3 วันที่ 28 มี่นาคม 2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"
 
 
   
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   
 ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
   
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดฟ้อนเล็บ (ประเภททั่วไป) 3 เม.ย.58
   
 กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 25 มี.ค 58
 
 
กองบริการการศึกษา
 
กองพัฒนานักศึกษา
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
บริการ E-mail บุคลากร
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
ระบบค้นหาบุคลากร
ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร
 
ระบบที่ปรึกษาOnline
ระบบค้นหาตารางสอน
     
ขยายเวลาเปิดทดลองฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
เปิดทดลองฐานข้อมูล Academic OneFile,National Geographic 
แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) ปี 2558 ครั้งที่ 3
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) ปี 2558 ครั้งที่ 2
งานการเจ้าหน้าที่ ฯ
งานพัฒนาวิชาการ
สโมสรเจ้าหน้าที่
งานคลัง
กองนโยบายและแผน
ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
งานประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์พันธุ์กรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชุมและพิธีการ
กองพัฒนานักศึกษา
หอสมุดกลาง
งานยานพาหนะ
ศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
สภาคณาจารย์ฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
 
ฟอร์มขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
 
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ มร.ลป
 
ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
 
ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
 
ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Internet
 
ฟอร์มขอใช้บริการ E-mail มหาวิทยาลัยฯ
 
ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
แผนที่ภายใน
 
แผนที่ภายนอก
 
ค้นหาหมายเลยภายใน
 
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
 
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
 
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
 
ตรวจสอบเวลาการใช้งาน
 
แจ้งปัญหาเครือข่าย
 
2 คน