background image
 
รายงานบัณฑิตและการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เพิ่มเติม)
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์.เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558 ฟรี
 
ครุศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
มร.ลป.ต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนการท่องเที่ยวคุณหมิง ประเทศจีน
 
วิเทศสัมพันธ์ แจ้งทุนศึกษาและวิจัยระดับป.โท ป.เอก จากประเทศเยอรมนี
 
มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับนศ.สาขาภาษาไทยรับรางวัลชนะเลิศเรียงความ
 
สนง.วิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมกิจกรรมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม59
 
เชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด”วรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12
 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ปี 2558 
 
จ.ลำปางเชิญร่วมพิธี"หล่อพระพุทธรูปพระสิทธัตถะปางตรัสรู้" 14-15 ก.ย.58
 
จ.เชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์เปิดบริการ
 
สกอ.แจ้งกฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากข้าราชการ ฯ
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปแกรมฝึกภาษา Access English 
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3 ฐานข้อมูล
องค์กร EIEL-Thailand แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน ศูนย์วิทยบริการฯ
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
2
Untitled Document