background image Untitled Document

ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1”“บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557( หลักสูตร 4 ปี ที่จบ 3ปีครึ่ง ทุกสาขาวิชา ) ทุกคน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"
 
 
   
สถาบันภาษาเปิดรับสมัคร หลักสูตรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
   
แจ้งกำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ ปี57 20 ต.ค.57
   
แจ้งการจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๕๕-๕๖
   
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาศรมวิทยครั้งที่ 1
 
 
กองบริการการศึกษา
 
กองพัฒนานักศึกษา
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
บริการ E-mail บุคลากร
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
ระบบค้นหาบุคลากร
ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร
 
ระบบที่ปรึกษาOnline
ระบบค้นหาตารางสอน
     
องค์กร EIEL-Thailand แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill 
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปี 2557
สกอ.ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
งานการเจ้าหน้าที่ ฯ
งานพัฒนาวิชาการ
สโมสรเจ้าหน้าที่
งานคลัง
กองนโยบายและแผน
ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
งานประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์พันธุ์กรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชุมและพิธีการ
กองพัฒนานักศึกษา
หอสมุดกลาง
งานยานพาหนะ
ศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
สภาคณาจารย์ฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
 
ฟอร์มขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
 
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ มร.ลป
 
ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
 
ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
 
ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Wifi
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Internet
 
ฟอร์มขอใช้บริการ E-mail มหาวิทยาลัยฯ
 
ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
แผนที่ภายใน
 
แผนที่ภายนอก
 
ค้นหาหมายเลยภายใน
 
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
 
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
 
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
 
ตรวจสอบเวลาการใช้งาน
 
แจ้งปัญหาเครือข่าย
 
6 คน