สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 59 .news

  • สำนักงาน ก.พ.
  • March 7, 2016

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ๑ อัตรา.news

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • กรกฏาคม 14, 2016

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กิจกรรมประจำสัปดาห์

23 ก.ค.59

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 ก.ค. 59

อบรมหลักสูตร “2560 TFRS for SMEsที่ใช้แทน TFRS for NPAEs

ประมวลภาพกิจกรรม

Sitemap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

E-LEARNING LPRU

บริการมหาวิทยาลัย