background image
 
มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 58
 
"ราชภัฏไอทีแฟร์ 11" ขอเชิญบุคลากรมร.ลป.ร่วมสำรวจความต้องการในงาน
 
ศูนย์วิทยบริการ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด ฟรี
 
ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์.เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ รอบสุดท้าย
 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจ 3 หลักสูตร
 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 59
 
สนง.วิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมกิจกรรมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม59
 
เชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด”วรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12
 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ปี 2558 
 
จ.ลำปางเชิญร่วมพิธี"หล่อพระพุทธรูปพระสิทธัตถะปางตรัสรู้" 14-15 ก.ย.58
 
สกอ.แจ้งกฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากข้าราชการ ฯ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database) ปี59
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "iGLibrary (iG Publishing)"
สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition
ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปแกรมฝึกภาษา Access English 
ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3 ฐานข้อมูล
แผนที่ภายใน
แผนที่ภายนอก
ค้นหาหมายเลยภายใน
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
งานยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
 +โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ศูนย์สหกิจศึกษา
  งานคลัง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมและพิธีการ สโมสรเจ้าหน้าที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
  สภาคณาจารย์ฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
  กองนโยบายและแผน ศูนย์วิทยบริการฯ
  กองพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
  กองบริการการศึกษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
  ขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
  ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
  ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
  ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
  ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
  ฟอร์มขอใช้บริการ Internet-email
  ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
 
 
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
ผังเครือข่ายไร้สาย มร.ลป.
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
แจ้งปัญหาเครือข่าย
   
27
Untitled Document