background image Untitled Document

ติดต่อมหาวิทยาลัย

   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญร่วมงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 57 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"

มร.ลป.แจ้งกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

"กดอักษร "s"หรือคลิกขวาที่รูป"
 
 
   
แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป รุ่นที่ 25 ที่สำเร็จการศึกษาขอรับหลักฐานทางการศึกษา
   
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ครู อาจารย์การสร้างสื่อดิจิทัล
   
ขอเชิญร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในงาน"วันเทคโนโลยีไทยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3"
   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมการเรียนรู้การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย PLC
 
 
กองบริการการศึกษา
 
กองพัฒนานักศึกษา
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ปฏิทินการศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
บริการ E-mail บุคลากร
 
เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์
 
ระบบค้นหาบุคลากร
ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร
 
ระบบที่ปรึกษาOnline
ระบบค้นหาตารางสอน
     
เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
เชิญร่วมเปิดใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปี 2557
สกอ.ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิด บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 56
งานการเจ้าหน้าที่ ฯ
งานพัฒนาวิชาการ
สโมสรเจ้าหน้าที่
งานคลัง
กองนโยบายและแผน
ศูนยการเรียนรู้เกษตร ฯ
งานประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์พันธุ์กรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประชุมและพิธีการ
กองพัฒนานักศึกษา
หอสมุดกลาง
งานยานพาหนะ
ศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
กองบริการการศึกษา
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
สภาคณาจารย์ฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    
 
ฟอร์มขอใช้ห้องประมุลอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอใช้ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
 
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ มร.ลป
 
ฟอร์มแจ้งซ่อมหน่วยงานภายนอก
 
ฟอร์มแก้ไขปัญหาเครือข่าย
 
ฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชา moodle
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Wifi
 
ฟอร์มขอใช้บริการ Internet
 
ฟอร์มขอใช้บริการ E-mail มหาวิทยาลัยฯ
 
ฟอร์มยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 
แผนที่ภายใน
 
แผนที่ภายนอก
 
ค้นหาหมายเลยภายใน
 
งานประชาสัมพันธ์ มร.ลป
 
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
 
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
 
ตรวจสอบเวลาการใช้งาน
 
แจ้งปัญหาเครือข่าย
 
7 คน