Webometrics Ranking of World Universitie 2022

Lampang Rajabhat University

...

Webometrics Ranking คืออะไร

Majestic
ahrefs
QL2

Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์

Webometrics มีชื่อเต็มว่า Webometrics Ranking of World Universities จัดอันดับโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Labเป็นกลุ่มวิจัยสภาวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน ดำเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 2004(2547) ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.webometrics.info เป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งการจัดอันดับของ Webometricsจะดูจาก

Size (S) คือ จำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน

Visibility (V) คือ จำนวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บภายนอกทั่วโลกที่ลิงค์มายังเว็บเพจที่แสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของ web publication นั้นๆ

Rich File (R) คือ จำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน

Scholar (Sc) คือ จำนวนบทความวิชาการ การอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฎภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar

เกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

โดยCybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2021 (Webometrics)

...
...
...
การเปลี่ยนแปลงในการคำนวณของตัวบ่งชี้ ตัวเลขที่ตีพิมพ์ คือ การจัดลำดับ (ต่ำกว่าดีกว่า) มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ แต่จะไม่ใช่ค่าที่จะนำมาใช้เพื่อการคำนวณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคหลายประการ (สัญลักษณ์สีแดง) จึงถูกแสดงไว้ดังนั้นตารางดังต่อไปนี้คือการอธิบายระเบียบวิธีวิจัยล่าสุด

INDICATORS MEANING METHODOLOGY SOURCE WEIGHT
PRESENCE ตัวบ่งชี้นี้จะไม่ถูกนำมาใช้ต่อไป
VISIBILITY ผลกระทบที่มีต่อ Content ของเว็บไซต์ จำนวนของ Network ภายนอก หรือ subnet ที่เชื่อมต่อเว็บเพจของสถาบันการศึกษา ( การ normalized และค่าสูงสุดจะถูกเลือก) Ahrefs Majestic 50%

TRANSPARENCY

(or OPENNESS)

นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด จำนวนของการอ้างอิงจากนักเขียน ลำดับสูงสุด 210 คน (ไม่นับ ค่า outliers 20)

Google Scholar

Profiles

10%

EXCELLENCE

(or SCHOLAR)

เอกสารงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด

จำนวนของงานวิจัย 10% สูงสุดของงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในแต่ละแขนงวิจัย 27 วิชาจาก database ทั้งหมด

ข้อมูลช่วงเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2020

Scimago 40%

กรุณาอ่าน : ข้อมูลที่ใช้ได้จริงที่เกี่ยวกับการจัดลำดับ

ตั้งแต่ปี 2004 เว็บการจัดอันดับหรือ webometrics Ranking ซึ่งถูกตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี มีฐานข้อมูลที่เก็บระหว่างช่วงสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม โดยมีการชี้แจงและประกาศต่อสาธารณชนในช่วงท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งจะครอบคลุมสถาบันการศึกษาขั้นสูงมากกว่า 31,000 แห่งทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ทั้งสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ แสดงตัวตนและสะท้อนผลงานอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ในกรณีที่ความสามารถของเว็บของสถาบันการศึกษา 1 อยู่ต่ำว่าตำแหน่งความเชี่ยวชาญทางการศึกษาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ควรพิจารณาพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการเข้าถึงและนโยบายความโปร่งใส เพื่อช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เก็บในช่วงระหว่าง วันที่ 1 และวันที่ 20 ของเดือนมกราคม หรือ เดือนกรกฎาคม จะขึ้นอยู่กับฉบับการตีพิมพ์ ตัวแปรแต่ละตัวแปรจะได้มาอย่างน้อย 2 ครั้งในระหว่างช่วงเวลาและค่าสูงสุดซึ่งถูกเลือกมาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ errors นอกจากนั้นค่า Votality หรือค่าผันผวนของแต่ละ search engine ควรที่จะมีค่าที่สูงมาก ดังนั้นตัวเลขต่าง ๆ จึงสามารถที่จะแตกต่างกันได้ และไม่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยการค้นหานั้นถูกทำในวันต่อๆมา Google info ชื่อว่ามีลักษณะเอนเอียงตามหลัก ภูมิศาสตร์ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของเราข้อมูลจึงถูกเก็บด้วยการใช้ google.com Mirror โดเมน โดยภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน Interface และภาษาสเปน(แบบมาดริด) เป็นตำแหนงที่ใช้ติดตั้ง

การตีพิมพ์ครั้งสุดท้าย จะทำประมาณช่วงท้ายของเดือนมกราคมหรือเดือนกรกฎาคมโดยปกติไม่ทำก่อนวันที่ 28 เราขอจำกัดสิทธิเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดมักเกี่ยวข้องกับชื่อของสถาบันต่าง ๆ และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Data โดยหลักการทั่วไปเราจะไม่พูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขหรือให้ค่าข้อมูลดิบเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

การจัดลำดับของ Webometrics ของมหาวิทยาลัยจะสอดคล้องกับ ปริมาณและคุณภาพของ Content ที่ตีพิมพ์อยู่บนเว็บไซต์ ในช่วงระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้ค้นพบและต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความพยายามที่จะแก้หรือทำให้ลำดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นในหลายๆกรณี การกระทำที่ผิดจริยธรรมถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ดังนั้นจึงมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มาเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงจะไม่ทำการตัดสินโทษเพียงฝ่ายเดียว ดัชนีวัดค่าความมีตัวตน หรือ presence และค่าความมองเห็นหรือ visibility จะแสดงตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัย นักเขียน และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศหรือเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

ลิงค์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University 南邦皇家大学 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์