๑.  ปิดทำการสหกรณ์ฯ  วันที่  ๒๔
– ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

              ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี  ๒๕๕๕   กำหนดให้มีโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์   เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  โดยได้กำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น  สหกรณ์ฯจึงปิดทำการ  ในวันที่  ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็นเวลา  ๓  วัน  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด  ทราบโดยทั่วกัน

๒.  ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

              ด้วย  สหกรณ์ฯ  ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี  ให้มีความทันสมัย  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและสามารถให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเวลา  ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก   ตั้งแต่งวดสิ้นเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕   เป็นต้นไป   โดยสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ที่  www.lptcoop.com

๓. เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) จากเดิม  ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๐๐๐ บาท

              สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการ ศพและสงเคราะห์ครอบครัว  จำนวน  ๑,๒๕๐ ศพ  เป็นเงิน  ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๔. บริษัท สยามโกลเบิล แอ็ดไวไซรี จำกัด ได้เสนอขายกรมธรรม์ภาคบังคับ (พรบ. รถยนต์ – จักรยานยนต์ ) ให้กับสมาชิกสหกรณ์  จะได้ส่วนลดในอัตรา 30% ของเบี้ยประกัน

            ด้วยบริษัท สยามโกลเบิล แอ็ดไวไซรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยได้เสนอขายกรมธรรม์ภาคบังคับ  (พรบ. รถยนต์ – จักรยานยนต์ ) ให้กับสมาชิกสหกรณ์  หากสมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่านใดประสงค์จะทำประกันภัยดังกล่าว  จะได้ส่วนลดในอัตรา 30% ของเบี้ยประกัน

พรรณวิภา  บุญมา
ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด 
หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด แจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin