สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเรื่อง  การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามหนังสืออ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี  โดยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน  และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด  ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย  นั้น

     ในการเสนองบประมาณการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  วช. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการ  ดังนี้

    1.  จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ  1 ชุด

         1.1  หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

         1.2  แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ  ประจำปี  พ.ศ. 2557  ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ  ว-6)

        1.3  แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ  ประจำปี  พ.ศ. 2557 คามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ  บช-3) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

        1.4  ข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย (แบบ ว-1 ช)/โครงการวิจัย (แบบ ว-1 ด)/]ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

    2. จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(National  Research  Project  Management : NRPM)

        2.1  แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ตามมติคณะรัฐมนตรี

        2.2  ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย  พร้อมไฟล์แนบ

         หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 15  ตุลาคม 2555  หากพ้นกำหนด  วช.  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานท่าน  และจะยึดถือเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRPM เป็นหลักในการประเมินผล  โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข  นอกจากนี้ วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่   วช. ประเมินไม่สนับสนุนให้ทำวิจัยและนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช. แล้ว  แต่จะรับพิจารณาให้ทันทีเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  และมีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังกล่าว เนื่องจาก วช.จำเป็นต้องเร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำงบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ฯ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดาวน์โหลดคู่มือ ฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (htt://eval.nrct.go.th)

        ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวทันตามกำหนดเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว  จึงขอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557  โดยให้สอบถามรายละเอียดต่างๆ  จากคณะ หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เพื่อเตรียมการและดำเนินการให้ทันตามกำหนดต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.nrct.go.th/th/Home.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเรื่องการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.57, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin