สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2558

Template_Size_internet_userProfile2015_2_Facebook-Cover

      ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่อยู๋ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนอันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย

      สพธอ.ขอเชิญร่วมสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
https://www.etda.or.th/internetuserprofile2015/

https://www.etda.or.th/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2558, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin