ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2560  (อ่าน 122 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 547
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3423/2560 นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถยรต์ ไปราชการเพื่อ ไปส่งผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯในงานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 12/2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PNY3wBZa!XgSSSH_3TLlTTVx1qEXsjtqO3rMy7D6Vx-GUnZfeLuc

คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1136/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญยา ธรรมศักดิ์
ชั้น 2 อาคาร วช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2560 
 
2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1145/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนสบเมาะวิทยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!6VhSzYIJ!4z2XeeEj0ljlU8cF6tJMikKRk92g9kJBLJIC1JWqN6E

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1146/2560 อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ttps://mega.nz/#!fI5lnKZT!mCcl44gQ_dVyceZYa4j8kmyUgMDR1d0BZH8W2ELZaog

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1147/2560 อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!bJBH3TZL!2rW0AQ0QJJPc52Bchq4zNNaGGj-BH3bPnWSO3MEXuHM

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1148/2560 อาจารย์วิไลวรรร กลิ่นถาวร ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!eVInQY5I!IhKob_p20QEIzIhK-YSFT8xyN0UguTTQRFaoMYB8MCU

6.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1149/2560 อาจารย์มนตา รัตน์จันทร์ ไปราชการเพื่อ นิเทสนักศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อำเภอแม่อาย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!udY1ha4B!TeRVyxlsXiDO4pEG0aSQbf1Mdj4RVqkPJ2z2VOG42w4

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1150/2560 อาจารย์มนตา  รัตน์จันทร์ ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!jdwn3QJA!73TYOxjemc8t4XyC_FC5pN2VlVVAhs-pa4jCl0si1H0

8.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1151/2560 นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล ไปราชการเพื่อ จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ณ โรงแรมตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!2NgVSK4L!q2mOowZphvUflUYjnpNyK_Mp2Jts6uZqQ72rfvnblbg

9.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1152/2560 อาจารย์วิทเอก สว่างจิต ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงานเวทีแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสานพลังการเรียนรู้บนหลักคิดแบบเพาะพันธุ์ปุญญา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวามคม 2560
https://mega.nz/#!OFQ2QZbY!4BgEJVbKhOTrl_vE2cFu_gPDIpabnI39inWVwbd6RGw

10.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1153/2560 อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!nZI2mB6K!Dz36sreLE6ts_MuS0NqrlKuiKuE-KKzBQrUJhWjrbWs

11.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1154/2560 อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!ucQjFbTJ!bxsxsMePise9NeIJIVQUL6clqWFbgBsVESNn48dxGZ8

12.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1156/2560 อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!qEZXyAjI!nCI0xhu7tXwsXTGREoE_xHZtgd-v7d2W6MfsDHQjS4U

13.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1157/2560 อาจารย์ศิริพรรณ กาจกำแหง ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนสบปราบพิยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OY4CRJAQ!cIwKYTCQB_lMMG-uEbvMO2pzoCGokzGS4s7E5nkAOCY

14.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1158/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นผู้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ณ วัดหนองยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!LZZW2SLJ!ioKmiJyKBLVGPRbfkOvHqs59WMGKTdHrdOO9fYyc7lk

15.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1159/2560 อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!nIZAhZJJ!5VaYEWO0SGjlGZKaLC5xbgkQV4zjvDWAIM2RHguQfnU

16.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1161/2560 นายสุทธิมั่น ปิยะโกศล ไปราชเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลา อ.เมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!XNpVCC5D!L04_rM9M4HcK_1Nm_Sv4U5yATad36lwggcxr4iA-s8c

คระวิทยาการจัดการ

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 491/2560 อาจารย์ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมาและลวดผ้าไทย ณ พิพิธภัรฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!rIQiVAZY!F1G_Qvj51regua-5zGEkI0MATW9K6USEDXoHyZNmoSY

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 493/2560 อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!yZg1EbQY!lS78SXZG_zQmhY5FBImEvKnpTi4NJ3b-uPmiU-F61GI

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 494/2560 นางสาวอรสา อุ่นผูก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!nY4QESgI!TdCbhyvYEkT31mRuhhScnAcFOulolqPo5lYEJHeKlzM

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 497/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพิงสารเคมีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!3dA0RaqI!-LQyKsEFyI7gg7H-ZU_DCmC0F1nyK1lEVWB9qMSZYdM

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 498/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชการเกษตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน) ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!6Y5myB7J!XCQoT3vbNgqfKru37-LMOtybg2tSWM2VhhG4BaOVW4I

6.คำสั่งไปราชการเลขที่ 499/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเสริมรายได้ในท้องถิ่นบนฐานเกษตรกรรมยั่งยืนของชาวบ้านตำบลสันทะ อำเภอนา จังหวัดน่าน) ณ อำเภอนา จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!SZAkRA4C!zlbVSuWMzDTcQKMNCb4xOnlN6ujlA4o7Yx7WV7hH7X4

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 500/2560 นางประภา ไชยมงคล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!2QIDmZTB!DLw3qy6LTo_RKUM4jpzpKZ2cvnUVR94kD4oPXoZcUz4

8.คำสั่งไปราชการเลขที่ 502/2560 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการ Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ในหัวข้อเรื่อง"เครื่องมือทางการเงิน" ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!jEBTRZqC!UN3CO1y0wmSPd8hEfe7UAvlw9mZTfpxQpf8zGdTnKYw
 
9.คำสั่งไปราชการเลขที่ 503/2560 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!KI4SAZCK!b3qP8YLQND5uEHNaHYOfOYNmyY6iPIab1e-z00BgEv0 

10.คำสั่งไปราชการเลขที่ 504/2560 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!TUQwmbAJ!s9yCv-VH6oeV_VAZQ7xy0YdI3YDjF55XcRgMob2yxjQ
 
11.คำสั่งไปราชการเลขที่ 505/2560 อาจารย์ศรัณยา สินพาณี พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท บีโปรดักส์ตรี้ จำกัด และศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!zEwj3Roa!jui-TaBhj2rBkzzDyFAyXJB852l7DUUa7EC_X7Pq8tM
 
12.คำสั้งไปราชการเลขที่ 507/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ไปราชการเพื่อ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องบัญชี 2 สำนักวิชาบัญชี จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OFBXAQjR!I_5KHeNHg-rS5dLIxcqD1rumj9EfZa1XNBS8MVXM9Ms

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 524/2560 นางสาวรุ่งระวี ปวนปันวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติคามพระราชบัญญัติ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ในวันที่ 22 ธันวาคม และ 23 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OJpwUbwT!Gnft2tFxoy36leN1khSYt7ntFoLD3oMuiqiMg1T4vNg

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 525/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Integration of Differrent Subjects to Create a STEM Project ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!ycgTXKAa!3K8p4eipMJukc0AzGeLuoa7eSQNV0Eef2FplrV3P0sg

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 526/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร และคณะ ไปราชการเพื่อจัดเทวีประชุมชี้แจงโครงการวิจัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง ในวันที่ 8 ธัวาคม 2560
https://mega.nz/#!mZQjTRbD!IkgKWfQIgAqQPEagKsaVM7A8bOEOVOJsuo8WNEuR0iU

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 527/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ อยู่มั่น และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ณ บ้านห้วยมง ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!HNw3HCwK!XruSUfJmAsbDEFzlBiMQZX8fVi6axSoq7y2Qqs2YdVE