ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 ธันวาคม 2560  (อ่าน 138 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออนไลน์
  • *****

  • 552
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3380/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลวอแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!LY4xTDwJ!Ks3UuayNwn18pnyUvtGOmHl7ppzSWBmbikUEuAdCOnI

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3396/2560 นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!iNow3R5I!oQoWQNjDmmoFx5jL8AMWaYJ-aCHBW25v-UgsD9jiT64

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  3397/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ร่วมงานและลงนามความร่วมมือ ในการประชุมชมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!XAgXDZjS!_9WwLEgusqYGye-yNHQoLoFLFWR9gjS1oheqqvly_Do

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  3401/2560 นางสาวสุภัค โนกุล นักวิชาการและคณะ ไปราชการเพื่อ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ณ เทศบาลหลวงใต้ อำเภองาว และองคึ์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!7JYjFLQS!rApPLaNx2LbY0BcLtDcWiRg5fcVQ1nlBe4-pU4zFHmc

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  3402/2560 นางนันทพร บุตรน้อย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ไปราชการเพื่อ เปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่องกฏหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 รุ่นที่ 2 ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!zExlRbQJ!PIFKJnZ4JVrG7eJOVY9FXnuIOCkwZwDxeEd_l4lS4w0
 

คณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 1142/2560 อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดทำชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!yM41lbwC!uZ98hpn-rXu3qhGst8H4g560A-_nH2uUJhJEKv44zT0คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  91/2560 อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่งานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บ้านแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!WRIFFbYT!EaYQE8dUKnmUQJkMFRR-0EJzCCB0xdpupf0cbeQnkB0

 
 
2.คำสั่งไปราชการเลขที่  92/2560 อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่งานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!XQQ0AQZJ!9BeSTPLujw3HWyAsLVtFuEn2GInowNfBLTHnTcGDEgI

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  93/2560 นางสาวลัดดา กาจารี พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องคลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!uJ5yHLRA!GrpOMdHbyR84AOdkD8PWoC8ty__cXhLwUrARbappK0g


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 521/2560  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา พร้อมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อ นำตัวอย่างคอนกรีตไปวิเคราะห์ในการทำวิจัย เรื่อง การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!KRYxjTSa!cUmbESRSKFRrh6JK8_Z3aLJ3LMiTjiFCL-f0JASpk68