ผู้เขียน หัวข้อ: บทความ : ตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการคิดวิเคราะห์  (อ่าน 2535 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
บทความ : ตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมของครูเพื่อนักเรียน
    หนึ่งภาคเรียนกับ “โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง” กับความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.  เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ หรือ LLEN โดยการสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งมีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมี ผศ.ดร.ดวงจันทร์               เดียววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ และมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจาก ๓ คณะคือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ คนเป็นทีมวิจัยในโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง โดยได้เลือกโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางทั้ง ๓ เขตเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและพัฒนาสมรรถนะการอ่าน ทั้งหมด ๒๐ โรงเรียน
    กิจกรรมการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,กิจกรรม “ครูชวนหนูอ่าน” ,กิจกรรมหนุนเสริมศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูในโครงการ เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมย่อยเพื่อก่อเกิดการพัฒนาสมารรถนะและศักยภาพของครูอันนำไปสู่การปรับและประยุกต์ใช้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดผลด้านของการพัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง ๒๐ โรงเรียนในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาผลแห่งการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาการของเด็กในด้านการอ่านได้นำมาแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นไป ในรูปแบบนิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน “ตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการคิดวิเคราะห์” เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนอกจากกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานแล้วยังมีการเสวนาถึง หลักการ วิธีการ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนาคือผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดำเนินโครงการในโรงเรียนต่าง ๆ และการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการอบรมเชิงปฏิบัติโดยมี ผศ.ศิวกานต์  ปทุมสูติ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และยังได้รับเกียรติจาก ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ประสานงานชุดโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” กล่าวให้ข้อคิดและร่วมชมนิทรรศการ
   ตอนหนึ่งของพิธีเปิดโดยนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงความสำคัญของการโครงการนี้ว่า นับว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน      การอ่านของนักเรียนในจังหวัดลำปาง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ   และจังหวัดลำปางได้ร่วมลงนามตามสัตยาบรรณที่ให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดรักการอ่าน และการอ่านเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวในพิธีปิดและ                   มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการคิดวิเคราะห์นี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและครูที่เป็นเครือข่ายอันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน    
     
                     บทความโดย : ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                              ๑๔/๑๐/๒๕๕๓