ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือน ตุลาคม 2554  (อ่าน 6763 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือน ตุลาคม 2554
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 06:58:24 pm »
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์

- - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้
    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง    เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญและ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๐-๑ ในวันและเวลาราชการhttp://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_October-1-061054.pdf


เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 
- - - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_October-2-131054.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2011, 08:49:57 am โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »