แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41
556


  ให้นักศึกษาแจ้งเรื่องได้ที่ กองบริการการศึกษา หรือฝ่ายงาน หลักสูตร ชั้น1 อาคารโอฬาร

557
ไม่ทราบว่านักศึกษา จะย้ายไปไหนไม่ทราบคับ

    ในการย้ายสถาบันทำได้คับ แต่ค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายเพิ่มน่ะคับ  คิดให้ดีๆน่ะคับ

558
ค่อยๆคิดคับ  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้คับ

   ให้นักศึกษาแจ้งความจำนงไว้ก่อนก็ได้คับ อ่านตามระเบียบก็ได้คับ

นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามกำหนดได้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันให้มาชำระเงินภายหลังได้ แต่ต้องเสียค่าปรับตาม
ระเบียบสภาฯ วันละ ๒๐ บาท (สูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาท) นับตั้งแต่วันที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓(สำหรับนักศึกษาตกค้างเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ถ้านักศึกษาไม่มีจริงๆก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่น่ะคับ  เพื่อหาทางออกที่ดี

559

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อ eDLTV และการออกแบบและการใช้งานระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server วันที่ 5-6 ก.ค 53

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านสนับสนุนการศึกษา และเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ถูกเชิญเป็นเครือข่ายทำหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใต้โครงการสื่อการเรียนการสอนระบบราชกุมารี เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในรูปแบบเองได้eDLTV ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อ“เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาe-Learning (e-DL-square)” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมoff – line หรือ on – Line ภายในเครือข่ายของโรงเรียน

   ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้ง ส่งแบบตอบรับกลับมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรสาร๐๕๔-๔๒๔๑-๐๒๒ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
www.lpru.ac.th/lpruedltv


560


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการอบรมให้กับนักศึกษาใหม่ ปี 2553 ในการปรับพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21, 24 – 27 พฤษภาคม 2553  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 2447 คน และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการอบรมอีกครั้ง สำหรับนักศึกษา ที่ยังตกค้าง
     
    ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา9.00-12.00 น. นักศึกษาที่ยังไม่เข้ารับการอบรมสามารถ
      ลงชื่ออบรมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

      ในการอบรมให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย


561
 0943 อาคาร 9 ห้อง 3 อาคารมนุษย์ศาสตร์
3842 อาคารโอฬารคับ
3636 อาคารวิทยาการจัดการ
39401 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
39402 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์


  ตามนี้น่ะคับสำหรับชั้นก็สังเกตตัวเลขคับ

562
 คาบที่1 08.00-09.00 น.

 คาบที่ 4 11.00-12.00 น.

 คาบที่ 6 13.00-14.00 น.

 คาบที่ 8 15.00-16.00 น.

http://www.lpru.ac.th/new_53/May/Program-180553.pdf

563
ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายงานหลักสูตร หรือกองบริการการศึกษา ตึกโอฬาร โรจน์หิรัญ  ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ

564
ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายงานหลักสูตร หรือกองบริการการศึกษา ตึกโอฬาร โรจน์หิรัญ  ชั้น 1 ด้านซ้ายมือ

565
 รับทราบคับ


 จะทำการตรวจเช็คระบบให้คับ

------------------------------------------

ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยคับ

webmaster-lpru

566

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
—————–

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      . ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๒
 สังกัดงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๑  -  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)


567
ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2553

http://wianglagon.lpru.ac.th/gallery2/main.php?g2_itemId=29294

568
รับทราบคับ


  พอดีทางหอสมุดได้ทำการย้ายอุปกรณ์บ้างส่วน จึงทำให้สัญญาณ ต่ำ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

  เมื่อมีการเคลื่นย้ายเสร็จจะแจ้งให้ทราบ

569
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 53
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 02:33:32 pm »
ฉบับที่ 20
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew20_31-06_06_53.pdf

ฉบับที่ 21
ระหว่างวันที่ 07 มิถุนายน - 13 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew21_07-13_06_53.pdf

ฉบับที่ 22
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew22_14-20_06_53.pdf

ฉบับที่ 23
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew23_21-27_06_53.pdf

570
ให้นักศึกษา ติดต่อที่ฝ่ายงาน กองบริการการศึกษา ฝ่ายหลักสูตร  อาคาร โอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น 1

เบอร์โทร 054-237399 ต่อฝ่ายงานบริการการศึกษา

หน้า: 1 ... 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41