มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน 1 อัตรา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
—————–
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      .
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๒ 
 สังกัดงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท จำนวน ๑ อัตรา
 

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิก
ดำเนินการเรียบร้อย 
 

 ———————————————————————————————————————————
 
 
 

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
—————–
 
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๓  อัตรา  
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  ๑.   ตำแหน่งบรรณารักษ์  ระดับ  ๓  
 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
 

 ๒.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับ ๓  
 สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
 

  ๓.   ตำแหน่งนักวิชาการภาษาอังกฤษ  ระดับ ๓  
 สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
 

การรับสมัคร  

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕ มิถุนายน  –  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ดำเนินการเรียบร้อย 

 ———————————————————————————————————————————
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓
 

 —————– 

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา   รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

.   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓    สังกัดคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา 

.   การรับสมัคร 

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี
ดำเนินการเรียบร้อย
 ———————————————————————————————————————————

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๓ 

 —————– 

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      .   ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒    สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา 

     ๒.   การรับสมัคร 

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  –  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่ 

  ———————————————————————————————————————————
 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๓
—————– 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
         ๑.   ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา 

การรับสมัคร  

     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  –  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
 
  ———————————————————————————————————————————

 

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๓
—————– 

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑๒  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (นักประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะ   จำนวน  ๖  อัตรา   สังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์) 
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขาดนตรีไทย)   
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ  ๓   
สังกัดงานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓   
สังกัดงานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   

 การรับสมัคร
   ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  –  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
  ———————————————————————————————————————————


เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

——————

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๓ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ ๙ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ สังกัดกองนโยบายและแผน โดยกำหนดคุณวุฒิผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดคุณวุฒิในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ โดยกำหนดคุณวุฒิของผู้สมัครใหม่  ตามบันทึกข้อความที่ กจ. ๒๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  
          จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.   ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓  สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  ตั้งแต่วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(เว้นวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...