ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  (อ่าน 13 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 696
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:33:25 pm »
คณะครุศาสตร์

คำสั่งไปราชการเลขที่  135/2562   ผศ.ดร.  กนิษฐ์กานต์   ปันแก้ว  พร้อมคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม  ณ  มหาวิทายลัยราชภัฎเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ใยวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  137/2562  นาง  ปิ่นอนงค์  หน่องาม  พร้อมคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ใยวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  138/2562   นาง  อรทัย   เลาอลงกรณ์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ณ  อุทยานแห่งชาติขุนตาล  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  6-7  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  136/2562  นางสาว  อภิรดี   จีนคร้าม  พร้อมคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม  ณ  มหาวิทายลัยราชภัฎเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ใยวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  140/2562  นางสาว  มนตา  รัตนจันทร์   ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  142/2562  นาย  จิรพันธ์  เครือสาร  ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ  โรงเรียนรพีเลิศวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่  อำเภอสันทราย  โรงเรียนจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  กศน. อำเภอสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 14-15  กุมภาพันธ์  2562
 
คำสั่งไปราชการเลขที่  143/2562  นาย  จิรพันธ์  เครือสาร  ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ  โรงเรียนจรัสศิลป์  โรงเรียนแหลมนกแก้ว  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  21-22  กุมภาพันธ์   2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  145/2562  นางสาว  เบญจมาศ  พุทธิมา  ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ  โรงเรียนอนุบาลงาว( ภานุนิยม ) โรงเรียนดอยไชยวิทยา  อำเภองาว  จังหวัดลำปางในวันที่  22  กุมภาพันธ์   2562

กำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ  โรงเรียนจรัสศิลป์  โรงเรียนแหลมนกแก้ว  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  21-22  กุมภาพันธ์   2562
คำสั่งไปราชการเลขที่  141/2562 นางสาว  มนตา  รัตนจันทร์   ไปราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษา ณ  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

คำสั่งไปราชการเลขที่  378/2562   อาจารย์  ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช   ไปราชการเพื่อติดต่อสถานที่อบรมจัดกิจกรรมเรื่องการอบรทเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเผยแพร่วารสาร  ณ  อำเภอเมืองเชียงแสน และ อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  383/2562  นาย  ปริตต์  สายสี  ราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ  โรงเรียนบ้านสมัย  อำเภอสบปราบ  โรงเรียนเถินวิทยา  โรงเรียนป่าตาล  โรงเรียนบ้านนาโป่ง  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12-13  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  379/2562  นาย  ปริตต์  สายสี  ราชการเพื่อกำหนดนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยาคม  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  380/2562  นายภานุวัฒน์   รังสรรค์  พร้อมคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม  ณ  มหาวิทายลัยราชภัฎเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ใยวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  376/2562  นาย  สุรศักดิ์  ต๊ะวิโล   ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิสภา  เพื่อมาเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ร  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562

คำสั่งไปราชการเลขที่  381/2562  อาจารย์  ปริตต์  สายสี  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการ  ในงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์ชียงแสน  ปาเจียงแสนปีกบ้าน  ณ  วัดเจดีย์หลวง  ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่  8-10  กุมภาพันธ์  2562