ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 ธันวาคม 2560  (อ่าน 181 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออนไลน์
  • *****

  • 552
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3474/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารนานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!jNZRUJ4Q!6QkBLXcthjKRA4kvZIKdsAOvNZkH-oabzPcGG1Tu9cU

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3475/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธรักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!yEpiWZxL!UlKyhy2gvCcBj7c1OevZLCLlecgFAcxJexZaiU-_ANs

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3477/2560 รองศาตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สานธนู ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุม ครั้งที่ 7 (139)/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PUgn3D7K!w_b2ziUjN3tb-XUPQt06lEb9s6lt57AqYJKWoVXfZNA

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3494/2560 อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา เรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!GR4mzDZD!rwQ6xA2kt_V12aGlXs-djBieHUQfpSq8ovMxBsYadTs

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3495/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ไปราชการ เพื่อจัดอบรมปฏิบัติการ worksshop the strategies comtemplation process ณ ห้องประชุมวัดธรรมปัญญา ตำบลบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!LMYiGbTb!Xdq1sg5WnEiZGOxjhqdt9A7SKtFgIpI22UDuWGQvk3s

6.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3497/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ไปราชการ เพื่อร่วประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!DRhgAAxI!05yKcc0nk8AifCijg5IHA0ruyTCO-SEr5sQSt-vKFBc

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3498/2560 อาจารย์ ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ และ อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี ไปราชการเพื่อ  เพื่อร่วประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!vIImTRqL!pBYOI6IxVxsgVLm3ByH4--9h_A2kib6i7fNW6f8S7MA

8.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3500/2560 ผูช่วยศาตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบรูณ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเท๕โนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 ณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561
https://mega.nz/#!eFBzmLpI!TPf5zroCPGDUGHkTeFkTUZmRhv7BSZHapZGHhMzGSNg

คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1165/2560 นายจิรพันธ์ เครือสาร และ นายชสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์การและขับเคลื่อนโครงการ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ธัวาคม 2560
https://mega.nz/#!PUZTDK5Q!UTXgtWpv-SwJAVdoDvb5Jpf_FGqSo48ug5PUSISw1cw

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1180/2560 นายวิทเอง สว่างจิตร ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอสรุปผลก้าวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PcZBjSya!_3Qb9mMwzpq2UWzLYlKo_UAkOLD4umEAF0-mvagOFUk

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1181/2560 นายวิทเอง สว่างจิตร และ นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ไปราชการเพื่อ โครงการเพาะพันธ์ุปัญญากำหนดจัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบ plc ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2561
https://mega.nz/#!3ARh2IgQ!VZE8rcn6jPHrMoQctMzbLjKkBQNrwM284WtsghR2UpM

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1182/2560 นายวิทเอก สว่างจิตร ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูร่วมกับประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์วิจิตรสีสอ้าน ชั้น5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึดษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!7JRwVJxA!Qv_r07PTCVswJy8W0gmdtiqwbAaVANXO2cRBPfwAEj0


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 534/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย ไปราชการเพื่อ ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัสดุก่อสร้างในการทำวิจัย เรื่อง การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยบางเขน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!iAxhHZDA!lflnxeSVCoNi_aflWyGHVH6MvuDD6Dq8m35we6bDvDg

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 537/2560 นายสรวิศ มูลอินต๊ะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชาพิเคราะห์ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ และกลไกการดำเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!LMxnUSIb!BR50_jcHkhst1-Cb6V_5Y8MY-ph-1gJDNg9SGiVwra4

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 538/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ โรงเรียนประชารัตน์ธรรมคุณ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!WAJklYrB!MkTa0JvuhXOEI6BFduio2golfn7eIDFBSO6yLTq1KDk

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 539/2560 อาจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!PMwDjaja!Km54dYwesfmvGA61Zr4mYfAPDaOiW4LdKY4Y-iN3brY
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2018, 10:16:06 am โดย Pr_hom »