ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือน กันยายน 2555  (อ่าน 5784 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือน กันยายน 2555
« เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 09:13:04 am »
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์
- - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ รุ่น ๒ เอ ปี ๑๙๖๙ สีครีม ราคากลาง ๕๖,๐๐๐ (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 ๑.ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

 ๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะทำการขายทอดตลาดในวันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๕ ห้องพัสดุกลาง  ชั้น ๑  สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ
   
      ๒.๑ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคา เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
      ๒.๒ ดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาจะต้องจัดเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงในวันดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/September-170955.pdf

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐ เครื่อง
-----------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/September-35(21)-150955.pdf

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕
- - - - - - - - - - -
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ ราคากลางของ งานก่อสร้างในกาสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐-๒๐ กันยายน   ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , wwwl.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/September-34-110955.pdf

 

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ขนาด 70” x  70”
ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง  จำนวน  60 เครื่อง


ระยะเวลาในการดำเนินการ
เดือนกันยายน   –  ตุลาคม 2555

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว
ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 6  กันยายน  2555  ได้ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52100
โทรศัพท์ 054-237321-2 โทรสาร  054-237388  ทาง E-Mail    sp_lpru@lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/TOR-60-com-040955.pdf

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 --------------------------------
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน    ๑  งาน
 


ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดงานดังนี้ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา๗,๓๑๑,๕๓๔.-บาท
(เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-ห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาเสร็จแล้ว   มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาท) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐  กันยายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, และ www.  gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ   
     
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/September-32-040955.pdf

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2012, 02:55:07 pm โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »