ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  (อ่าน 2261 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
        ด้วยได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมาตรา ๑๐๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการอัยการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอัยการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘(๓) และ(๔) ครบถ้วนแล้ว ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
        ในการนี้ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น๑ อาคารสุขประพฤติ เลขที่๔๙๙ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร