ผู้เขียน หัวข้อ: กรมเชื้อเพลิงทุนปริญญาโทต่างประเทศ  (อ่าน 2440 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

natterwoods

  • บุคคลทั่วไป
กรมเชื้อเพลิงทุนปริญญาโทต่างประเทศ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 07:38:32 pm »
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ,สหราชอาณาจักร, แคนาดา ,ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคำตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาในต่าง ประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ยอมรับ ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา โดยให้นำหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฯ มาแสดงต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในระยะเวลาที่จะกำหนด ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
- ก่อนการเดินทางไปศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญาเพื่อฝากนักเรียนทุนให้อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดสำหรับนักเรียนทุนทุกประการ
- เมื่อจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาธรณี วิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ ต่ำกว่า 2.75 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1,หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีธรณีในปีการศึกษา 2552 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
3. ผู้สมัครสอบที่ได้รับทุนอื่นๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศและยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ และยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบหรือ เพิกถอนการให้ทุน
4. ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ ได้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
5. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
การสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สำเนาใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้หรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ http://www.dmf.go.th
- สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาราชการ
- ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกระดาษขนาด A4 ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. หนังสือรับรองความประพฤติจากคณบดี รองคณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.1 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paper–based) หรือ 173 คะแนน(computer-based) หรือ 61 คะแนน (Internet-based)
6.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
6.3 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dmf.go.th/resources/announcement/th/announcement127_th.pdf

ข้อมูลดีๆจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ 
ประกันภัยรถยนต์