ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2554  (อ่าน 2567 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
             ด้วย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ม.และปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้
            1.ระดับปริญญาโท
            2.ระดับปริญญาเอก (วท.ม.และปร.ด.) (รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)
            3.ระดับปริญญาเอก (เรียนรายวิชาและทำปริญญานิพนธ์)
            4.ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)
            ในการนี้สถาบันฯขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครดังกล่าวให้ผู้สนใจได้ทราบข่าวสารโดยทั่วกันโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553-7 มกราคม 2554 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต http://admission.swu.ac.th โทร.0-2649-5912 ถึง 4 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ http://bsri.swu.ac.th โทร.0-2664-1000 ต่อ 7621,7624 และ 7634 หรือโทร. 0-2258-4482