ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (สายวิชาการ)
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓
……………………….
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัด สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2569

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version