ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14 อัตรา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14 อัตรา ขยายเวลาการรับสมัครจำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (นักประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะ   จำนวน  ๖  อัตรา   สังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์)
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขาดนตรีไทย)   
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ  ๓   
สังกัดงานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓   
สังกัดงานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   

 การรับสมัคร
   ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  -  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version