ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

แจ้งหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคพิเศษ(กศ.บป.)

(1/1)

pr.lpru:
   เนื่องจากในวันที่ 24-25 เม.ย. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าบรรจุ
เข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวร
   ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)หยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและขอแจ้งให้ผู้ติดต่อราชการให้ติดต่อราชการใน
วันถัดไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version