ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน   ๑   อัตรา  นั้น

     บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเสร็จสิ้นลงแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์
http://www.lpru.ac.th/recruitment_53/acharn_53/notice_acharn_list_53(01)210653.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version