Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ พฤศจิกายน 04, 2021, 03:18:36 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 27 ตุลาคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ พฤศจิกายน 04, 2021, 03:18:36 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2304/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อกำหนดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่แงมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/6UAR0SKD#iSOY-DmCePhKHXjZWiXidFq512HDFC9XHZKPaRQPVZU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2286/2564  อ.ดวงใจ พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  22  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rFRT1QKJ#PhjCOmf8VScLkhJPH71XBbQsX_snJEayLVBdvrO-ZB4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2300/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อกำจัดกลิ่น  ณ อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eNIBlaiD#FJRUtXeapx44FmumEEnJU2tTMEQGNR91vDQD2VuEVPk

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2297/2564  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่พัฒนา  ณ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง  ในวันที่  28 - 31 ตุลาคม 2564 และวันที่  1 พฤศจิกายน  ระหว่างวันที่  4-5 และ 8-9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zJJTFaRC#AyprA4sYbCA9w_BePSlAPOIBdlQKAO60VCflQQMgLHg