Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ สิงหาคม 19, 2010, 08:47:18 am

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ สิงหาคม 19, 2010, 08:47:18 am
(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2010/03/new2010-1.png)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๔/๒๕๕๓
- – - – - – -  – - – - – - – - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา        จำนวน   ๒ อัตรา       อาศัยอำนาจตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา      โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.     ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๒   อัตรา  ดังนี้
         ๑.๑   สังกัดคณะครุศาสตร์                                                    จำนวน   ๑   อัตรา
         ๑.๒  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ                                            จำนวน   ๑   อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
คลิกที่นี่


(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2010/03/new2010-1.png)
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา  และผู้มีประสบการณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่   ๒/๒๕๕๓
 - – - – - – -  – - – - – - – - -

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล     เพื่อจ้างเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ   ผู้เกษียณอายุราชการ   ผู้เชี่ยวชาญ   ที่ปรึกษาและผู้มีประสบการณ์  ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๑(๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๖(๑)  ข้อ ๒๐  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๖ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ค.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงกำหนด หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา  และผู้มีประสบการณ์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2488