Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ => ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า => ข้อความที่เริ่มโดย: พชรพร แก้วประเสริฐ ที่ สิงหาคม 27, 2012, 09:42:18 am

หัวข้อ: กพน.มร.ลป. จัดโครงการทักษะชีวิต ๓ “ราชภัฏสามสอ” บ่ายวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.นี้
เริ่มหัวข้อโดย: พชรพร แก้วประเสริฐ ที่ สิงหาคม 27, 2012, 09:42:18 am
     กพน.มร.ลป. จัดโครงการทักษะชีวิต ๓  “ราชภัฏสามสอ” บ่ายวันพุธที่ ๒๙ ส.ค.นี้     


                นายบรรจง    สมศรี    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า     กองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     จัดโครงการทักษะชีวิต ๓       “ราชภัฏสามสอ ”    ให้แก่นักศึกษา   ซึ่งราชภัฏสามสอ   ประกอบด้วย  ส.ซื่อสัตย์-สุจริต  ,   ส.สุภาพ         มีสัมมนาคารวะ ,   ส. เสียสละ   มีน้ำใจ    ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕    ณ  หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีฯ  เป็นประธาน    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ด้วยความเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา  ซื่อสัตย์สุจริต  สุภาพมีสัมมาคารวะ  เสียสละ   มีน้ำใจ  มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน  ท้องถิ่นความเป็นไทย และสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีไทย ,  เพื่อสร้างความตระหนักในการตั้งเป้าหมายชีวิต  การบริหารเวลา  บนพื้นฐานการใช้ชีวิต ด้วยวิถีความพอเพียง ด้วยความไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกันภัยของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตน้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล  รวมถึงร่วมน้อมถวายความจงรักภักดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมสนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม และขยายโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง   ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะชีวิต ๓  จะเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๓)  จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน   วิทยากรได้รับอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน มาเป็นวิทยากร