Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 11:47:29 am

หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 11:47:29 am
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

 ……………………….

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

        ฉะนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด  ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗   ลงวันที่ ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ  กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน  ส่งถึง  นางพรรณวิภา  บุญมา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐  (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lpru.ac.th)  โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

รายละเอียดการรับสมัคร

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=6818
หัวข้อ: Re: มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
เริ่มหัวข้อโดย: cocore ที่ กันยายน 12, 2012, 09:17:26 am
สุดยอดเยี่ยมเลยครับ
หัวข้อ: Re: มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
เริ่มหัวข้อโดย: cocore ที่ กันยายน 13, 2012, 01:28:57 pm
เยี่ยมเลยครับ  ดีมากๆเลยครับ 
หัวข้อ: Re: มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
เริ่มหัวข้อโดย: darkmany ที่ ตุลาคม 31, 2012, 04:45:50 pm
รับทราบจ้า