ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.นำผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเสนอเวทีสาธารณะ  (อ่าน 2610 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.นำผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเสนอเวทีสาธารณะ
โชว์ศักยภาพและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำผลงานโครงการวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอในเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นโดย วช. ปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อโชว์ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยที่ได้รับทุนจากทั้งภายในและภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงในงานการนำเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประจำทุกปีนั้น ในแต่ละปีจะมีการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย ต่าง ๆ ที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ และในปี 2553 การจัดงานนำเสนอผลงานการวิจัยนั้นได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ  โดยใช้ชื่องานว่า  “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” Thailand Research Expo 2010
ซึ่งองค์ความรู้และผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จะนำไปแสดงในปีนี้ ประกอบด้วยทั้งภาคการประชุมและภาคการจัดนิทรรศการ ดังนี้  ภาคการประชุม             การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง  วันศุกร์ที่  27  สิงหาคม  2553  เวลา  09.00  -  12.00  น.  เรื่อง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์  หมั่นการ  อาจารย์พงศธร   คำใจหนัก  อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น โดยมี  ผู้ดำเนินการอภิปราย  คือ                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ส่วนภาคนิทรรศการ  Themes  คือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  / ชุมชน ประกอบด้วยโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำบ้านสบลืนอย่างยั่งยืนตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   โดย ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ
โครงการวิจัยเรื่องวัดพม่า / ไทใหญ่ในจังหวัดลำปางกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดย ดร.          เจือจันทร์   วงศ์พลกานันท์   โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรถม้าจำลองของชุมชนบ้านต้นธงชัย  สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2  จังหวัดลำปาง   โดยอาจารย์นันทิยา  สมสรวย  โครงการวิจัยเรื่องโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  โดยอาจารย์ชุติมา  คำบุญชู  โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน  ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กระดับประถมศึกษาจังหวัดลำปาง  โดย ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากต้นเข่าคลอนเพื่อการบำบัดโรคข้อเสื่อม  โดย ผศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล   โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบมีส่วนร่วมธุรกิจกะลามะพร้าว หมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง  โดยอาจารย์อลิสา  พรหมศิลป์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ กรณีศึกษา   ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  โดยอาจารย์ขัตติยา   ขัติยวรา