ผู้เขียน หัวข้อ: สถาบันวิจัยจัดสัมมนางานวิจัยภายใต้หัวข้องานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (อ่าน 2760 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สถาบันวิจัยจัดสัมมนางานวิจัยภายใต้หัวข้องานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
   สถาบันวิจัยพัฒนา ม.ราชภัฏลำปางจัดการสัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง              ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ งานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลงานวิจัยทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รวมทั้งวิทยาศาสตร์หลายโครงการ กำหนดจัดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้
   ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดการสัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัย             ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยในพิธีเปิดทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากนายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมทั้งการสัมมนายังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  บรรยายในหัวข้อ “การนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากการสัมมนาดังกล่าวยังมีการเสวนาและนำเสนอบทเรียนในงานวิจัยทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย
สำหรับโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการเสวนานั้น ในส่วนของเวทีเสวนา วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการ “ความหลากหลายทางชีวภาพของรา Trichoderma spp. ในนาข้าว ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”   ผู้วิจัย  อ.ศาสตรา  ลาดปะละ  และผศ.ประพันธ์  ปัญญาบาล    โครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “การศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดลำปาง :  สำหรับการประยุกต์ใช้งานในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ”  ผู้วิจัย  ดร.รวิภา  ยงประยูร และอ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  โครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย เรื่อง  “การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากส่วนผสมดินเบา  กากดินขาวและดินแดงพื้นบ้าน”  ผู้วิจัย  อ.ศิริมา เอมวงษ์       
ส่วนเวทีเสวนา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำบ้านสบลืนอย่างยั่งยืนตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง”   ผู้วิจัย  ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  อ.อำนาจ  สงวนกลาง  อ.วิเชิด   ทวีกุล  ผศ.กนกรัชต์  เก่าศิริ   อ.รัชฏาภรณ์  ทองแป้น   อ.พงศธร  คำใจหนัก   โครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดตั้งและการพัฒนาศักยภาพของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดลำปาง”   ผู้วิจัย   อ.จรัส  มีนสกุล  อ.ประเสริฐ  ยังปากน้ำ  อ.ประสิทธิ์ เพ็ชรแสนงามและ   อ.บัณฑิต  บุษบา และโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “วัดพม่า / ไทใหญ่ในจังหวัดลำปางกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”   ผู้วิจัย   ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ผศ.กนกรัชต์  เก่าศิริ  อ.อำนาจ   สงวนกลาง  อ.รัชฎาภรณ์  ทองแป้น  อ.พงศธร คำใจหนักและอ.พอใจ  สิงหเนตร   ร่วมเสวนาในเวทีดังกล่าว
   ทั้งนี้ ในเวทีเสวนายังมีการเสวนา ประเด็นของการศึกษาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “นวัตกรรมการเรียนรู้:  เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา”   ผู้วิจัย  ดร.จุติมา   เมทนีธร หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง  “การสร้างเครือข่ายครูศิลปะเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน”  ผู้วิจัย รศ.ชุติมา  เวทการ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัย  เรื่อง    “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรถม้าจำลองของชุมชนบ้านต้นธงชัย  สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  ๒  จังหวัดลำปาง”  ผู้วิจัย  อ.นันทิยา  สมสรวย   และเวทีเสวนา  “ วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยจากงานวิจัยของทั้ง  ๖ คณะ  ๆ ละ  ๑  เรื่องและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต  ๑  -  ๓  เขต ๆ ละ  ๑  เรื่อง ร่วมในในเวทีเสวนาด้วย
   ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทั่งไป เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๓๒-๓๓