ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 27 เมษายน 2555  (อ่าน 3041 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 27 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 03:51:42 pm »
1.    นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ไปราชการเพื่อเป็นแกนหลักในเขตภาคเหนือตอนบน 
ในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวเปรมกมล  สานำ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  2 พฤษภาคม  2555
3.   นายจาตุรนต์  วรรณนวล  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  (เพิ่มเติม) 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพฯ  ในวันที่  4  พฤษภาคม  2555
4.   นางอุษา  โบสถ์ทอง  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  30  เมษายน  2555
5.   นายวิลาศ  พุ่มพิมล  รองศาสตราจารย์  ไปราชการกรุงเทพฯ  เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ครั้งที่  1 
ในระหว่างวันที่  28 – 30  เมษายน และ 1  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , นายลิขิต  ศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , อ.ชุติมา  คำบุญชู , ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,
ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มข้าวซ้อมมือ  ณ  บ้านดงประดู่ 
อำเภอเสริมงาม  และบ้านร่มเย็น  ตำบลนิคมพัฒนา  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2555
7.   นายเฉลิมชัย  สุขจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ไปราชการกรุงเทพฯเพื่อไปเป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรม 
ในวันที่  28  เมษายน – 4 พฤษภาคม  2555
8.   นายอำนาจ  สงวนกลาง  อาจารย์ , นางสาวรัชฎาภรณ์  ทองแป้น  อาจารย์ , นายวิเชิด  ทวีกุล  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาการเขียน 
การผลิต  ผลงานฯ  ณ  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่  16 – 20  พฤษภาคม  2555
9.   นายอัคจร  แม๊ะบ้าน  อาจารย์ , นายสมฤทธิ์  จันขันธ์  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาการเขียน  การผลิต  และการเผยแพร่ตำรา 
ณ  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่  16 – 19  พฤษภาคม  2555
10.   รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  รองศาสตราจารย์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  เรื่อง  บูรณาการเรียนการสอนสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 
ณ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่  1  พฤษภาคม  2555
11.   นางสุดจินดา  ปานคำ  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา  เรื่อง  แนวคิดใหม่ด้านการประชาสัมพันธ์และการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ 
ณ  โรงแรมอลิซาเบธ  ถนนประดิพัทธ์  กรุงเทพฯ  ในวันที่  10 – 12  พฤษภาคม  2555
12.   นางสาวพรชนก  ทองลาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่  29 เมษายน  -  1  พฤษภาคม  2555
13.   นางสาวอัจฉราภรณ์  มลิวงค์  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน์  ในงานประชาสัมพันธ์ 
(เชิงปฏิบัติการ)  ณ  โรงแรมอลิซาเบธ  ถนนประดิพัทธ์  กรุงเทพฯ  ในวันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2555
14.   นางสาวอังคณา  เชื้อเจ็ดตน  อาจารย์  พร้อมนักศึกษาจำนวน  2 คน  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชน  ครั้งที่  7  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  ในวันที่  2 – 4  พฤษภาคม  2555
15.   อ.ดร.สำเริง  กระฉอดนอก  , อ.ปัทมา  อภิชัย  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนา  เรื่อง  Specimen  preparation  in  a new  light
: Micro  maching  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2555
16.   นางประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน 
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่  3 – 11  พฤษภาคม  2555
17.  ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดี , นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผอ.กองกลาง , น.ส.ศศธร  เครือนันตา หน.ปชส. , น.ส.ปุณยนุช  มณีวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
 , นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ  นักวิชาพัสดุ , นางวันเพ็ญ จำปา บุคลากร , น.ส.ชลธิชา  ประเสริฐ บุคลากร , น.ส.วิภาวรรณ  ภูครองทอง นักประชาสัมพันธ์ , น.ส.หอมนวล  ศรีริ  นักประชาสัมพันธ์ , นางพชรินทร์  ขุนเทา  จ.พัสดุ, นางหิรัญญา  งามล้อม จ.บริหารงานทั่วไป ,
น.ส.ศิริมา  แย้มชู จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคลัง , น.ส.สาวิตรี  กันทะวัง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , น.ส.นภัทร เทียบสุภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,
น.ส.วลีลักษณ์  รินดวงดี  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , น.ส.รัตนศิริ  ยืนยัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , น.ส.ศิวพร  ใจหงอก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางมนัญญา  สายปินตา  นักวิชาการศึกษา , นายศิรชัช  หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป , นายจีรยุทธ  สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสต , นางพรรณวิภา  บุญมา
  หน.งานการเจ้าหน้าที่ , น.ส.ธัญญพิชา  อุ่นม่อน บุคลาการ , น.ส.สายสุนีย์  อินทรไชย บุคลากร , นายอรรณพ  คำวัง พนักงานขับรถ ,
นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ  ไปราชการโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างบุคลากรกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
ณ  มร.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่  2 - 5  พฤษภาคม  2555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2012, 02:09:23 pm โดย pr_hom »