ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 2 เมษายน 2555  (อ่าน 2876 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 2 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 02:53:06 pm »
1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์  หมั่นการ  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,
นางดวงใจ  ปิเย่  อาจารย์ , นายพงศธร  คำใจหนัก  อาจารย์ , นายพัชรสฤษดิ์  กนิษฐเสน  อาจารย์ , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถยนต์ 
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  หมอกควัน  ไฟป่า  และการเผาในที่โล่งแจ้ง  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555
2.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  ไปติดต่อราชการเรื่องเข้ารับบัตรคิวสำหรับผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจำปี  2554  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  ในวันที่  4  เมษายน  2555
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี , รองศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ไปราชการกรุงเทพฯเพื่อไปบันทึกเทปวีดิทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์  จำนวน  2  ท่าน  คือคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์กุล  และคุณตัน  ภาสกรนที  ในวันที่  5  เมษายน  2555
4.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการเพื่อไปส่ง – รับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี ,
รองศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  เพื่อไปบันทึกเทปวีดิทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ในวันที่  4 – 5  เมษายน  2555  ณ  สนามบินเชียงใหม่
5.   นายธนกร  น้อยทองเล็ก  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคปกติ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ณ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอปง  จังหวัดพะเยา  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2555
6.   นางอุษา  โบสถ์ทอง  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  10  เมษายน  2555
7.   นายธนกร  น้อยทองเล็ก  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคปกติ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ณ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอปง  จังหวัดพะเยา  ในวันที่  20  เมษายน  2555
8.   นางอุษา  โบสถ์ทอง  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  4  พฤษภาคม  2555
9.   นางอุษา  โบสถ์ทอง  อาจารย์  ไปราชการเพื่อสัมภาษณ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ณ  กรุงเทพฯ  ในวันที่  4 – 6  เมษายน  2555
10.   นายปิยะ  วัตถพาณิชย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 
ในวันที่  17  เมษายน  2555
11.   นายปิยะ  วัตถพาณิชย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  10 เมษายน  2555
12.   นายปิยะ  วัตถพาณิชย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 
ในวันที่  8  พฤษภาคม  2555
13.   นายปิยะ  วัตถพาณิชย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  30 เมษายน  2555
14.   นางสาวพอใจ  สิงหเนตร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  ที่ว่าการอำเภอสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 4
และ 25  พฤษภาคม  2555
15.   นางสาวชัดนารี  มีสุขโข  อาจารย์  ไปติดต่อราชการเรื่อง การประชาคมโครงการรณรงค์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
ณ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2555
16.   นายอภิศักดิ์  จักรบุตร  อาจารย์ , นางสาวพิมผกา  โพธิลังกา  อาจารย์ , นายเชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว  อาจารย์ , นางสาวละมาย  จันทรขาว  อาจารย์   ไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนการทำวิจัย  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555
17.   นางดวงใจ  ปิเย่  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ  ครั้งที่  2  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  30 – 1 เมษายน  2555
18.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์   สุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ไปประชุมเรื่องการรับทราบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ณ  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555
19.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์   สุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมครู  โครงการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ณ  โรงแรมปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่  2  เมษายน  2555  และในวันที่  4 – 6  เมษายน  2555« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 02:59:15 pm โดย pr_hom »