แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 36 37 38 39 40 [41]
601
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขออนุมัติให้ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552


***หมายเหตุ*** นักศึกษาที่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้มารับใบรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 2  เมษายน 2553

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาขอรับในรับรองผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

602
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถานบันราชภัฏ พ.ศ. 2541 จึงประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และสำนักงานงานคณะทุกคณะ

ประกาศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล

603
สโมสรอาจารย์-ข้าราชการ,สโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย-ราชภัฏลำปางและสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอเชิญผู้บริหาร  อาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ บุคลากร  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)  ในวันพุธที่ 21  เมษายน  2553   เริ่มเวลา 16.30 น. – 18.00 น.   ณ  บริเวณด้านหลังอาคาร  1 คณะครุศาสตร์  บริเวณสระน้ำ

สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ม.ราชภัฏลำปาง    องค์การนักศึกษาภาค กศ.บป. ม.ราชภัฏลำปางจะจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  ในวันเสาร์ที่ 24  เมษายน นี้  เริ่ม  16.30น.เป็นต้นไป  ณ ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)  มร.ลป. ฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักศึกษา

604
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

- – - – - – -  – - – - – - – - -

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจำนวน  ๑๙  ตำแหน่ง   อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๒๐  อัตรา   ดังนี้
         ๑.๑   สังกัดคณะครุศาสตร์                                             จำนวน ๖ อัตรา
         ๑.๒  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      จำนวน ๖ อัตรา
         ๑.๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์                                       จำนวน ๒ อัตรา
        ๑.๔   สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  จำนวน ๖ อัตรา

รายละเอียเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1409

605
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓  ปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดีชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคมภาคเช้าเวลา ๐๙– ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1356

หน้า: 1 ... 36 37 38 39 40 [41]