แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41
527
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 53
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 10:14:25 pm »
ฉบับที่ 28
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew28_26-01_08_53.pdf

ฉบับที่ 29
ระหว่างวันที่ 02 สิงหาคม - 08 สิงหาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew29_02-08_08_53.pdf

ฉบับที่ 30
ระหว่างวันที่ 09 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew30_09-15_08_53.pdf

ฉบับที่ 31
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew31_16-22_08_53.pdf

ฉบับที่ 32
ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew32_23-29_08_53.pdf

528
อ.(อ)หน้ายิ้ม แต่สายตามองนักศึษาแบบดูถูก มองตั้งแต่หัวลง แล้วก็เท้า(ข้อโทษที่ไม่สุภาพ)มาหัวแต่มีจริงๆๆๆๆๆ   ขอให้มีจรรยาบรรณของอ.บ้าง
ไม่ใช่ไม่ชอบใครแล้วใช้สายตาด่า มันเหมาะจะเป็นแม่ค้ามากกว่าอ.

แจ้งนักศึกษากรุณาใช้คำสุภาพหน่อยคับ อย่างพาดพิงถึงบุคคลด้วยโดยตรง

529
ปกติ การรับสัญญาณ ไวเรส ของมหาวิทยาลัยน่ะคับ ส่วนมาก อุปกรณ์จะถูกติดตั้งในชั้น 1 เป็นส่วนมากและมีบางตึกเท่านั้นที่ได้ทำการติดตั้งไว้ชั้นที่สูง

  ก็จะมี
  - อาคาร 4 ชั้น 3
  - อาคาร 36 ชั้น 3 และชั้น 8
  - อารคาร 9 ชั้น 5

530


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จัดโครงการสินค้าไอทีเอื้ออาทร สำรวจบุคลากรที่สนใจร่วมโครงการ
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏลำปาง สำรวจความต้องการจองบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการสินค้าไปทีเอื้ออาทร ผ่อนชำระสินค้าในราคาประหยัด ในงาน Book&IT Fair ครั้งที่ ๕
   ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการ Book&IT Fair ครั้งที่ ๕ โดยจะมีกิจกรรมการออกร้านและแสดงสินค้าไอทีมากมายในราคาประหยัด จากบริษัท ห้างร้านชั้นนำของจังหวัดลำปาง ซึ่งในทุก ๆ ปีจะจัดโครงการสินค้าไปทีเอื้ออาทรแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้งานและการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยทางสำนักวิทยบริการฯได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่อนชำระสินค้าในระยะเวลา ๒๔ เดือน (ไม่คิดดอกเบี้ย)
   ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการสินค้าไอทีเอื้ออาทรนั้น ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเอกสารและบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานต่างๆ  เพื่อสำรวจความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูลสินค้าไอทีตามแบบฟอร์มที่สำนักวิทยบริการฯ ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และส่งแบบสำรวจภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการสรุปงบประมาณและขออนุมัติโครงการกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์ภายใน ๖๐๐๐

532


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๓

—————–

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
         ๑.   ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

การรับสมัคร

     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  -  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015


533

    ผู้ตรวจติดตามและประเมินการรับรองคุณภาพ ISO เข้าตรวจสอบและติดตามเพื่อประเมินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยภายหลังการตรวจติดตามทางคณะประเมินได้แจ้งผลผ่านการรับรองมาตรฐาน

         ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28-30  มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการตรวจติดตามเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008 โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรฤษณ์ วิภาอธิคม Senior Lead Assessor เป็นผู้ตรวจติดตามเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2553 ซึ่งในช่วงระยะเวลามีมีการดำเนินการตรวจติดตามฯ ทั้ง 3 วัน เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพมาตรฐานของ ISO ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ อาทิ ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  อาจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงส์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  อาจารย์จิรประภา คำราช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ประจำหอสมุดกลางและศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าให้ข้อมูลและชี้แจงเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามระเบียบ

         ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการตรวจติดตามฯ ทางเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการได้แจ้งผลการตรวจติดตามฯ ว่า ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านการตรวจติดตามเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 Third Party Audit  ซึ่งจากผลการตรวจติดตามฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านคุณภาพและมาตรฐานของสำนักและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยมีหอสมุดกลางและศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการวิชาการและการสืบค้นแก่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง ได้ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานจนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 Third Party Audit   ในครั้งนี้

534

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓

 —————–

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา   รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑.   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓    สังกัดคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

๒.   การรับสมัคร

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)


 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      ๑.   ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒    สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

     ๒.   การรับสมัคร

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  -  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015

535
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถคณะวิทยาการจัดการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(0)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคอนกรีตลอนคุมดาดฟ้าอาคารอาลัมพาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(0-1)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดขุดหลังแทรกเตอร์
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(01)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ (รถอีแต๋น) จำนวน 1 คัน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(1)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 100 เครื่อง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(100)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(2)140753.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-July-(3)140753.pdf

536
แจ้งนักศึกษา..ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์

http://twitter.com/comcenterlpru/


537
   ให้ใจเย็นๆก่อนน่ะคับ ทุกอย่างมีทางแก้ไข

    ให้ติดต่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบดูน่ะคับ   ตรวจช็ครายชื่อให้ดีน่ะคับ

538
เชิญชวนพี่น้องชาวราชภัฏลำปางทุกท่านร่วมเชียร์  เป็นกำลังใจและร่วมโหวต
ทีมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง  ในการแข่งขันรายการ  Shell  eco  marathon  asia  2010
ณ   ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่  7 – 10  กรกฎาคม  2553

1.เข้าไปที่   http://www.shell.com/home/content/ecomarathon/media_centre/media_hub/
2.ไปที่  People’s  choice  award  เลือก  #46 Lampang  rajabhat  university- KHELANG  NAKHON  LPRU
3.ใส่  Password    กด  Submit

ขอบคุณครับผม

539
ขอบคุณสำหรับปัญหาน่ะคับ


    ทางผู้ดูแลได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณแล้วน่ะคับ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหย๋น่ะคับ จึงทำให้การส่งสัญญาณนั้นอาจมีปัญหา น่ะคับ 


   ทางผู้ดู้แลระบบจะทำการตรวจเช็คระบบเป็นระยะน่ะคับ

540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าสำวิทยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจติดตามเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เป็น ISO9001:20008 Third Party Audit โดยได้รับเกียรติจากคุณ จักรฤษณ์ วิภาอธิคม Senior Lead Assessor เป็นผู้ตรวจติดตามเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2553 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2553


 ประมวลภาพการตรวจประเมิน
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=4182

หน้า: 1 ... 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41