แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41
511
ราคา ส่วนมากบอกไม่ได้ว่าเท่าไรน่ะคับ

   แล้วแต่สิ่งของ ต้องไปดูภายในงาน

512
อย่าลืมเยี่ยมชม สินค้าไอทีชั้นนำ   งานนี่เท่านั้น ทั้งมีสินค้า ทั้งความรู้ ทั้งหนังสือดีๆ น่าอ่านมาก


   

513

เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
 - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

    ด้วยนักศึกษาภาคปกติ รหัส  ๕๐….(หลักสูตร ๓ ปีครึ่ง) นักศึกษาภาค กศ.บป.(ลำปาง) รุ่น ๒๑, กศ.บป.(ลำพูน) รุ่น ๗สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม ๒,๓ รหัส ๕๒…..  ระดับปริญญาตรี  และนักศึกษาตกค้าง สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดังนั้น     จึงขอให้นักศึกษาปกติ  นักศึกษาภาค กศ.บป. และนักศึกษาตกค้าง ที่จะสำเร็จการศึกษาดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2525

514

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ร่วมกับศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 (ศปป.1) กอ.รมน. ได้จัดทำโปรแกรมระบบทะเบียนกำลังพลศปป.1 ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ 3 ช่องทาง
         http://hr.nccd.go.th
         http://www.nccd.go.th
         http://NISPA.nccd.go.th

 เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูลกำลังพล โดยในการเข้าสู่ระบบของกระทรวงศึกษาธิการ
 กำหนด Username คือ moe
             Password คือ antidrug
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม

   จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน ได้กำเนินการบันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2553 ลงโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
หากมีปัญหาการใช้โปแกรม กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานป.ป.ส โทร 022-470080หรือ  022-470901 ต่อ 1506-7
http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/?p=191

515

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๔/๒๕๕๓
- – - – - – -  – - – - – - – - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา        จำนวน   ๒ อัตรา       อาศัยอำนาจตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา      โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.     ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๒   อัตรา  ดังนี้
         ๑.๑   สังกัดคณะครุศาสตร์                                                    จำนวน   ๑   อัตรา
         ๑.๒  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ                                            จำนวน   ๑   อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา  และผู้มีประสบการณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่   ๒/๒๕๕๓
 - – - – - – -  – - – - – - – - -

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล     เพื่อจ้างเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ   ผู้เกษียณอายุราชการ   ผู้เชี่ยวชาญ   ที่ปรึกษาและผู้มีประสบการณ์  ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๑(๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๖(๑)  ข้อ ๒๐  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๖ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ค.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงกำหนด หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ปรึกษา  และผู้มีประสบการณ์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2488

516

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓
 ……………..
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓   ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

      รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
      http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2501

     การรับสมัคร
    ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่ ๑๗สิงหาคม -  ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)517
 ผู้แจ้งความประสงค์จองสินค้าในงาน ห้ามหลงเชื่อโฆษณาสินค้าไอที จากห้างร้านต่างๆที่ได้ทำการโฆษณาให้ซื้อสินค้าไอทีก่อนวันงาน ทางศูนย์คอมจึงแจ้งให้ผู้ประสงค์เลือกสินค้าไอทีภายในงานวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 เท่านั้น และแจ้งบุคคลที่ซื้อสินค้าก่อนวันงานทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

518

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/53
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน  ๑๒  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐ บาท  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓  (นักประกันคุณภาพ)   สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะ   จำนวน  ๖  อัตรา    สังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ ๓  สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  ๑ อัตรา  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์)    สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    จำนวน  ๑  อัตรา   ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา  ระดับ  ๓   (สาขาดนตรีไทย)  สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   จำนวน  ๑  อัตรา  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ ๓   สังกัดงานคลัง    กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    จำนวน  ๑  อัตรา    และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ระดับ  ๓  สังกัดงานพัสดุ   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี   จำนวน  ๑  อัตรา   นั้น

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2483

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ครั้งที่ 8/53
ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา   ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ  ๓    สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา   นั้นบัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว  คือ
ประกาศผลการคัดเลือก
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2448


519
   ขอบคุณมากคับ


  จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เข้มงวด มากขึ้นคับ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน

520
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง   คนงาน หรือคนสวนประจำกองพัฒนานักศึกษา    จำนวน  1  คน   วุฒิการศึกษา จบการศึกษาตั้งแต่ ป. 4   ขึ้นไป    ไม่จำกัดอายุ  และเพศ   อัตราค่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ 150บาท     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2553สมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือ เบอร์โทร 054-237399 ต่อ  1400 , 1403  หรือเบอร์โทร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  เบอร์โทร089-5532023

521

   นักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อความถูกต้องในการถามคำตอบ

   - กองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น 1  โทร 054-237399 ต่อ งานกองบริการการศึกษา

522
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ โดยผ่าน www.thaitube.in.th ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 800,000 บาท
โดย SIPA, วช. TU-RAC
กลุ่มเป้าหมาย
1. ระดับมัธยมศึกษา หมดเขตสมัครและส่งผลงาน 10 ส.ค. 53 ที่ www.thaitube.in.th
2. ระดับปริญญาตรี หมดเขตสมัครและส่งผลงาน 20 ส.ค. 53 ที่ www.thaitube.in.th

พร้อมทุนการศึกษาและอบรมหลักสูตร "การสร้างหนังสั้น"
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี มีดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
ระดับปริญญาตรี
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท

ติดตามรายละเอียด / สมัคร ได้ที่ www.thaitube.in.th
กิ่งแก้ว 081 735 5794 kingkaew_n@hotmail.com

523

งานนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ 5”ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553เวลา 9.00 น. – 20.00 น.
ณ หอประชุมจันทน์ผา และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair5/

524
มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14 อัตรา ขยายเวลาการรับสมัครจำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (นักประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะ   จำนวน  ๖  อัตรา   สังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์)
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขาดนตรีไทย)   
สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ  ๓   
สังกัดงานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓   
สังกัดงานพัสดุ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   

 การรับสมัคร
   ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  -  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015

525
ขอเชิญเจ้าหน้าที่-บุคคลากร

   เข้าร่วมกิจกรรมดีๆน่ะคับ

หน้า: 1 ... 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41